سخن آغازين

1. سال 1392 به تدبير حكيمانه مقام معظم رهبرى (دام ظله العالى) به عنوان سال «حماسه سياسى» و «حماسه اقتصادى» نام گرفت. در اين سال، براساس اين تدبير، بر آحاد ملت است كه در عرصه سياسى و اقتصادى كشور، تمام همت خود را به كار بندند تا اين افق روشن على رغم وجود تحريم ها و فشارهاى مختلف سياسى و اقتصادى، به تحقق برسد و سالى خاطره انگيز در تاريخ ايران اسلامى ثبت گردد.
2. به تدريج با نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهورى، عموم مردم و به ويژه نخبگان وظايفى برعهده دارند كه ضرورى است بدان ها توجه نمايند و در انجامشان كوتاهى نكنند. ساده ترين وظيفه نامزد شدن و شركت در روز انتخابات در پاى صندوق رأى است. سخت تر از همه اينها، انتخاب فرد اصلح از سوى مردم است كه حافظ مصالح نظام اسلامى و احياگر آموزه هاى دينى و آرمان هاى امام راحل باشد. اين وظايف حداقلى و حداكثرى، وظايف دينى و الهى است كه متوجه گروه هاى مختلف و مردم قدرشناس است كه صد البته در برابر آن مسئوليت هم خواهند داشت.
3. بررسى اين موضوع كه آيا بنى اسرائيل قومى برگزيده و موردنظر ويژه الهى هستند يا خير و اگر هستند در چه شرايطى اين مهم تحقق مى يابد، مسئله اى جذاب و پر كشش است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و ناسازگارى آن با مذمت هايى كه نسبت به قوم يهود در قرآن كريم آمده است، مورد ارزيابى قرار گيرد.
4. مرگ در كنار تولد، پديده اى است كه هر انسانى آن را تجربه خواهد كرد. نگرش انسان نسبت به مرگ، سبك زندگى او را تعريف مى كند و راه و رسم تلاش پرثمر را به او مى آموزد. مفهوم مرگ آگاهى و آثار آن در حيات انسان از نگاه حضرت على عليه السلام، موضوعى است كه در مقاله «معنا و مفهوم مرگ آگاهى و آثار آن از ديدگاه امام على عليه السلام» مورد توجه قرار گرفته است.
5. تصويرى كه از ابراهيم عليه السلام در قرآن كريم و عهد عتيق وجود دارد، از جهاتى شبيه هم هستند و از جهاتى نيز متفاوت. محققانى كه خواسته اند در اين وادى وارد تحقيق شوند، به طور حتم بايد به اين نكته توجه كنند و آن را مدنظر قرار دهند.
6. اگر ذات بارى تعالى به اشياء عالم، بعد الايجاد علم و آگاهى مى يابد، آيا اين علم و آگاهى در ذات حق تعالى تغيير ايجاد نمى كند؟ و آيا اساسا علم الهى به جزئيات با ثبات و تغييرناپذيرى او ناسازگار نيست؟ مقاله «تبيين سازگارى علم خدا به جزئيات با تغييرناپذيرى او در آثار مشاهير فلسفه و كلام»، تلاشى است در جهت بيان ديدگاه هايى كه در پاسخ به اين مسئله در ميان فيلسوفان و متكلمان مطرح گرديده است.
7. بحث از تجربه دينى، گرچه بارها و بارها موردنظر قرار گرفته است، اما به جهت جايگاهى كه در انديشه دينى دارد، هنوز هم از ارزش معتنابه برخوردار است، به ويژه اگر اين بررسى ناظر به شخصيتى خاص در اين عرصه باشد.
8. تعريف دين، يكى از مباحث دشوار در فلسفه دين است. برخى دين را به لغت آن تعريف كرده اند، برخى نيز به ويژگى ها، گروهى از روش شباهت خانوادگى در اين راستا بهره جسته اند و گروهى ديگر نيز از خير تعريف گذشته اند و سنت هاى بزرگ را محور قرار داده اند. به هر ترتيب، پژوهش در عرصه مؤلفه هاى دين و عناصر آن در ميان انديشمندان مسلمان و غربى از ارج و جايگاه خاصى در مباحث فلسفه دين برخوردار است.
9. مسحيت امروزه در نقاط مختلف دنيا پراكنده شده است. يكى از نقاط تمركز اين دين، در دوران معاصر، آمريكاى جنوبى است كه مقاله «مسيحيت در آمريكاى لاتين معاصر»، به اين مسئله پرداخته و آن را مورد تحقيق قرار مى دهد.

دبيرعلمى