ماهيت جريان فراماسونرى

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 184 ـ فروردين 1392، 11ـ28

جواد سليمانى اميرى*

چكيده

يكى از جريان هاى رازآلود و نيمه مخفى بين المللى، كه در عرصه فكر و فرهنگ و سياست خودنمايى كرده، جريان فراماسونرى است. هدف اين جريان اين است كه با روش هاى خاصى بر ملل عالم سلطه فرهنگى، سياسى و اقتصادى پيدا كند. فعاليت هاى كارساز تشكيلاتى اين جريان در قرن بيستم در جوامع دينى آشكار گرديده است، ولى امروزه بعضا نمادهايى از فعاليت هاى اين جريان بدون نام و نشان آشكار در جوامع دينى مشاهده مى شود. يكى از اهداف آنان، استحاله انقلاب هاى دينى با ترفند خطرناك عبور از دين با نام دين است. ماسون ها با طراحى خاصى به تحريف معارف دين مى پردازند و باورهاى مردم را نسبت به معارف اصيل دين سست مى كنند. اين مقال با تكيه بر نوشته هاى يحيى هارون و برخى ديگر از محققان فراماسونرى، به مفهوم و ريشه هاى فراماسونى، و ديدگاه هاى آنان نسبت به دين و معارف آن با تكيه بر گزاره هاى منقول از ماسون هاى ترك مورد بررسى قرار گرفته است.

 

كليدواژه ها: فراماسونرى، تحريف دين، استحاله انقلاب، اينتليجنس سرويس، سازمان هاى مخفى.


* استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.                                             soleimani@qabas.net

دريافت: 10/4/91               پذيرش: 29/11/91.


مقدّمه

يكى از تشكل هاى نيمه پنهان و مرموزى كه به صورت رازآلود در تحولات فرهنگى اجتماعى و دگرگونى هاى تاريخ نقش آفرينى كرده و مى كند، تشكل نيمه سرى فراماسونرى است. غالب افراد جامعه ايران و مردم ممالك ديگر با اين اسم آشنا هستند، ولى عمليات پشت پرده اين جريان موجب گرديد كه هويت اين جريان براى ملت ها در هاله اى از ابهام باقى بماند، به گونه اى كه اسامى و زندگى نامه ماسون ها و ويژگى هاى تشكل آنان و هدف تشكيل آنها و گستره فعاليت و نفوذشان روشن و شفاف نيست. ازاين رو، در اين نوشتار سعى شده است با استفاده از منابع و تحقيقات قابل دسترسى هويت اين جريان بررسى شود.

     نخستين ضربه كاراى ماسون ها به منافع ملت ايران، در انقلاب مشروطيت نمايان گرديد. انقلاب مشروطه ايران طليعه يك تحول اجتماعى، سياسى و مذهبى بزرگ در تاريخ معاصر ايران بود كه پس از قرن ها سيطره استبداد و استعمار بر اين كشور، مى توانست تأثير عميقى در انديشه سياسى ـ اجتماعى و دينى ملت ايران بگذارد و زمينه برپايى تمدن اسلامى چشمگيرى را در يك كشور جهان سوم در خاورميانه پديد آورد، ولى چشم نامرئى و قدرتمند جريان فراماسونرى چند دهه پيش از وقوع حادثه (پس از نهضت تنباكو) بوى آن را استشمام كرد و با برنامه ريزى حساب شده اى بر آن مهار زد. ماسون ها ابتدا با مشاهده تمناى تحول در توده مردم، به صورت زيركانه و مرموزانه اى نخستين جرقه انقلاب را با دست نيمه پنهان ماسونى همچون ميرزا ملكم خان زدند تا پس از آغاز نهضت همواره جاى پايى در آن داشته باشند و در كشاكش نهضت آن را به نفع خويش مصادره كنند.

     ازآن رو كه يكى از آبشخورهاى جريان فراماسونرى سازمان اطلاعاتى اينتليجنس سرويس است، بجاست پيش از ورود به بحث فراماسونرى، درباره سرويس اطلاعاتى مذكور بحث شود. شايد اينتليجنس سرويس در فرهنگ عمومى ايرانيان نامى ناآشناست. جامعه ما بيش از آنكه با واژه «اينتليجنس سرويس» آشنا باشند، با فراماسونرى آشنايى دارند و حال آنكه فراماسونرى به عنوان يك سازمان مخفى، بر بنياد اينتليجنس سرويس، يعنى سازمان فوق سرى بريتانيا، استوار است. بنابراين، اگر در تحليل رخدادهاى تاريخى و سياسى ـ اجتماعى صرفا بر روى فراماسونرى تكيه كنيم و يا به نقش مستقيم و ظاهرى اجزاى سفارت انگليس در وقايع و تحولات بنگريم يقينا بى راهه رفته و سررشته حوادث را از كف داده ايم.

     براى نمونه، اگر در تحليل فرايند سلطه غرب بر نهضت مشروطيت، تنها به دخالت ماسون ها و يا به رايزنى هاى اجزاى سفارت انگليس در تهران با درباريان بسنده كنيم اشتباه فاحشى مرتكب شده ايم؛ زيرا اسناد بر جاى مانده نشان مى دهد دو مأمور سازمان اينتليجنس سرويس يعنى اردشير جى (يا اردشير ريپورتر) و ميرزا كريم خان رشتى نقش مهم و زيربنايى در انحراف نهضت مشروطيت و روى كار آمدن رضا خان ايفا كرده اند و اساسا استعمار انگليس طرح نهايى و نقشه جامع خود را به كمك مأموران اينتليجنس سرويس جامه عمل پوشانده است.

     دستگاه جاسوسى فوق سرى اينتليجنس سرويس همان شبكه اطلاعاتى زيرينى است كه فعالان عرصه نيمه پنهان فراماسونرى و يا سياست مداران رسمى استعمار در كشورها و برخى از منورالفكرها نمودهاى پيدا و يا نيمه پيداى اين شبكه ناپيدا هستند. ازاين رو، بجاست در مقدّمه اين مقال قدرى درباره هويت اين سازمان از زبان و قلم محققانِ كانون تولد و زادگاهش سخن بگوييم.

     كريستوفر آندريو، استاد ارشد دانشگاه كمبريج و مدير مجله «Historical Journal» در نخستين پژوهش جدى خود درباره تاريخ سرويس هاى اطلاعاتى انگليس، برخى اطلاعات مفي