نخستين سخن: نگاهى نو به علوم انسانى

نخستين سخن

نگاهى نو به علوم انسانى

پايه ها و مبانى پيشرفت و استقلال هر كشورى در نظام آموزشى و پژوهشى آن قرار دارد. به اعتقاد بسيارى از انديشمندان و صاحب نظران، علوم انسانى در اين نظام داراى سهم حياتى و نقش اساسى است. علوم انسانى وظيفه مطالعه و بررسى انسان، رفتار و ابعاد زندگى وى را به عهده دارد و مسئول راه كارهاى مفيد و كارآمد براى زندگى بهتر و كامل تر اوست. مسلما توليد و تقويت اين علوم و ارتقاى جايگاه آنها، نقش بسزايى در رشد و تعالى كشور، جامعه و سازمان ها و نهادهاى اجتماعى آن خواهد داشت.
     علوم انسانى رايج امروز، كه خاستگاه آنها عمدتا مغرب زمين است، داراى محتواهايى است كه ماهيتا معارض و مخالف با آموزه هاى دينى و ارزش هاى فرهنگى است؛ چراكه اين علوم بر جهان بينى مادى و تفكر پوزيتيويستى متكى بوده و با روش متفاوت، اهداف ويژه اى را دنبال مى كنند.
     آنچه كه به راحتى مى توان ادعا كرد اين است كه علوم انسانى غربى، با يافته ها و اظهاراتش، دست كم در موارد فراوانى، با دين و ارزش هاى دينى و فرهنگى ما در تضاد و تقابل است؛ زيرا علوم انسانى موجود براساس مبانى و تفكرات اومانيستى، پلوراليسم، سكولاريسم و نسبى گرايى ناشى از جهان بينى غربى و در راستاى تأمين نيازهاى انسان غربى طراحى، توليد و تدوين شده اند. ازاين رو، ضرورت اسلامى سازى اين علوم و كاربردى كردن آنها، بيش از پيش بر همگان محرز مى گردد. بنابراين، بازنگرى در مبانى و محتواى علوم انسانى و به عبارتى اسلامى كردن آنها، يكى از ضرورت هاى جامعه اسلامى كشور ماست كه بايد مبناى سياست ها، برنامه ها و راهبردهاى علمى ـ پژوهشى كشور قرار بگيرد. امروزه اهميت و ضرورت اسلامى كردن آنها و به عبارتى تحول و انقلاب در اين علوم مورد توافق و تأييد بيشتر مسئولان، انديشمندان و محققان است.
     با توجه به اين ضرورت و در راستاى انجام اين رسالت خطير و عظيم، ماهنامه «معرفت» تاكنون گام هاى مفيد و موثرى را برداشته است. هم اينك نيز در شماره پيش رو مباحث و موضوعاتى از قبيل صبر، خشم، تنيدگى، روش هاى تربيتى، سلامت روان، كبر و خودشيفتگى، اخلاق در مشاورره، تعامل و سازگارى زوجين، خوش رويى و خوش زبانى در خانواده و روابط اجتماعى به صورت تطبيقى و با نگاه دينى مورد بحث و بررسى قرار گرفته اند. اميد است اين مجموعه خدمت اندكى به جامعه اسلامى و علمى كشور باشد.

دبير علمى روان شناسى