بازيابى اصول تربيت فرهنگى از آموزه هاى اسلامى

ضمیمهاندازه
2_OP.PDF385.72 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

حسن نجفى / كارشناس ارشد مطالعات برنامه درسى دانشگاه شاهد    hnajafih@yahoo.com  

رضا وفايى / كارشناس ارشد مطالعات برنامه درسى دانشگاه شاهد    vafaeireza10@gmail.com

رضا جعفرى هرندى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه قم     rjafarih@yahoo.com

دريافت: 30/1/93               پذيرش: 16/8/93

 

چكيده

آموزه هاى اسلامى به تربيت فرهنگى انسان ها به عنوان وجهى از ملزومات تحقق انسان كامل، اهميت ويژه اى قايل هستند و در اين زمينه بالاترين مسئوليت را متوجه نهاد تعليم و تربيت مى دانند كه يكى از مهم ترين كانون هاى احياى ويژگى ها و قابليت هاى فردى بوده و در به فعليت درآوردن شخصيت، استعداد فطرى و شكل دهى رفتار آنان نقش بسزايى دارند. هدف پژوهش حاضر شناسايى و بررسى تعدادى از اصول تربيت فرهنگى است كه در آيات قرآن كريم و آموزه هاى معصومان عليهم السلام مشهود بوده است. روش انجام پژوهش توصيفى ـ تحليلى بوده و به منظور گردآورى داده هاى لازم براى دستيابى به اهداف پژوهش، متون موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم هاى فيش بردارى از منابع گردآورى و با شيوه كيفى مورد تحليل قرار گرفته است. يافته ها حاكى از آن هستند كه دين اسلام با دارا بودن جهان بينى ويژه اى، به دنبال ارائه اصول، آداب و دستورالعمل هاى زيست فرهنگى توأم با معنويت است.

 

كليدواژه ها: تربيت فرهنگى، اصول، قرآن كريم، روايات اهل بيت عليهم السلام.

 

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
13