«عالَم انسان دينى» رهيافت اثربخشى فعاليت هاى معلمان تربيت دينى و اخلاقى

ضمیمهاندازه
4_OP.PDF347.31 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

مهديه كشانى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه كرمان       mahdiyehkeshani@yahoo.com

سيدحميدرضا علوى / استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان        hralavi@uk.ac.ir

دريافت: 20/5/93               پذيرش: 13/12/93

 

چكيده

ازجمله چالش هاى پيش روى تربيت دينى و اخلاقى، عدم تأثيرگذارى روش هاى تربيتى مورداستفاده مربيان اين حوزه ها مى باشد. ازاين رو، بروندادهاى آن، بعضا متصف به آموخته هاى خود نيستند و يا پس از مدتى، در مسيرى خلاف ارزش هاى دينى و اخلاقى، جهت گيرى مى كنند. مقاله حاضر مى كوشد با ترسيم عالَم انسان دينى براى معلمان، ضرورت ارزشى چنين عالَمى را در جهت تأثيرگذارى تعاليم دينى و اخلاقى تبيين نمايد. روش اين پژوهش، كيفى بوده و با رويكرد تحليلى ـ استنباطى، انجام گرفته است. نتايج نشان مى دهد مربى عالَم دار از دو جهت بر روى متربيان خود تأثير مى گذارد. جهت اول و اصلى، جذبه روحى است كه در متربيان به منظور عالَم دار شدن ايجاد مى كند و جهات فرعى، تأثيرگذارى هر مقام مربى در روح و جان متربى است. از اين جهت، مربيان تربيت دينى و اخلاقى بايد به جاى استفاده از رويكردهاى مادى، ابزارى و قهرى به رويكردهاى وجودى، درونى و اشراقى روى آورند كه ورود به عالَم انسان دينى، زيربنايى ترين آنهاست.

 

كليدواژه ها: عالم، انسان، دينى، اخلاقى، تربيت.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
45