مفاهيم اخلاقى در آيينه داستان هاى ترجمه شده براى كودكان و نوجوانان

ضمیمهاندازه
5_OP.PDF315.84 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

مهدى محمدى / استاديار علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه قم   mmohammadi@qom.ac.ir 

فريده سيفى / كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه قم    farideh_friend@yahoo.com 

دريافت: 19/5/93               پذيرش: 5/12/93

چكيده

به منظور بررسى مفاهيم اخلاقى در داستان هاى ترجمه اى منتشره شده بين سال هاى 1385ـ1389، در يك پژوهش پيمايشى تعداد 254 عنوان از كتاب هاى منتخب شوراى كتاب كودك مورد مطالعه قرار گرفتند. يافته ها نشان داد كه 7/71 درصد كتاب ها توسط زنان و 2/27 درصد توسط مردان ترجمه شده اند. در 3/16 درصد از آثار على رغم آنكه آثار تصويرى بودند، نام تصويرگر قيد نشده بود. بررسى موضوعى آثار نشان داد كه بيش از نيمى از آنها بيان مفاهيم اخلاق فردى همچون مهربانى با حيوانات، راست گويى، امانت دارى، و... براى كودكان و نوجوانان بيان كرده بودند. در بين موضوعات مرتبط با اخلاق فردى، مهربانى با حيوانات، در بين مباحث اخلاق خانوادگى كمك به پدر و مادر و در حوزه اخلاق اجتماعى، كمك به ديگران بالاترين فراوانى را به خود اختصاص داده بودند.

 

كليدواژه ها: داستان هاى ترجمه شده، ادبيات كودكان و نوجوانان، اخلاق اسلامى.

 

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
59