آسيب هاى اخلاقى رابطه پسر و دختر

ضمیمهاندازه
9_OP.PDF337.06 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

على احمدپور / عضو هيئت علمى گروه معارف اسلامى دانشگاه محقق اردبيلى    Ahmadpoor1@gmail.com       

دريافت: 29/4/93               پذيرش: 12/10/93

 

چكيده

يكى از روابط آسيب زا و مخربى كه جامعه ما را تهديد مى كند، رابطه پنهانى و ناسالم بين دو جنس مخالف است. از ديدگاه دين مقدس اسلام، زنان و مردان در جامعه مى توانند با رعايت حدود شرعى با يكديگر برخورد و تعامل داشته باشند و در عين حال، حريم يكديگر، حيا و عفت خود را نيز حفظ كنند و از روابط پنهانى خوددارى كنند. هدف پژوهش حاضر كه به روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته، بيان آسيب هاى اخلاقى روابط پنهانى بين پسر و دختر و دلايل مخالفت دين مقدس اسلام با اين گونه دوستى هاست و راه كارهاى پيش گيرى و برون رفت از اين معضل اجتماعى را مطرح مى كند. يافته هاى تحقيق نشان مى دهد كه افزايش بى اعتمادى و سوءظن، فروپاشى خانواده، احساس گناه، تأخير در ازدواج، بى عفتى و آبروريزى، سلب كرامت انسانى و تسلط شيطان، از مهم ترين آسيب هاى روابط پنهانى دختر و پسر مى باشد.

 

كليدواژه ها: روابط پنهانى، پسر، دختر، آسيب هاى اخلاقى.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
117