بررسى نسبت ديدگاه اخلاقى علّامه طباطبائى با واقع گرايى اخلاقى

ضمیمهاندازه
4_OP.PDF322.97 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 210 (ويژه فلسفه اخلاق)

 

تقى محدر / دانش پژوه دكترى فلسفه اخلاق مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

tmohader@gmail.com

دريافت: 17/6/93               پذيرش: 24/1/94

 

چكيده

بحث واقع گرايى و غيرواقع گرايى از محورى ترين مباحث فلسفه اخلاق است كه بر اساس آن مى توان مكاتب مختلف اخلاقى را از جهت نقطه اختلاف اصلى شان دسته بندى كرد. در اين مقاله سعى بر آن است كه نسبت ديدگاه اخلاقى علّامه طباطبائى با واقع گرايى اخلاقى مورد بررسى قرار گيرد. سؤال اصلى در اين تحقيق آن است كه آيا ميان اعتبارى دانستن مفاهيم اخلاقى و غيرواقع گرايى اخلاق ملازمه اى وجود؟ اگر ملازمه اى ميان اين دو نيست، واقع گرايى اخلاقى چگونه بر اساس نظريه ادراكات اعتبارى تبيين مى شود؟ اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى به اين نتيجه رسيده كه طبق نظريه اعتباريات، بايد و نبايدها انشاء محض نيستند، بلكه انشاء مبتنى بر واقعيت هستند و به لحاظ همان واقعيت ها قابل تحقيق و بررسى مى باشند و از اين طريق مى شود بر آنها حتى برهان هم اقامه كرد.

 

كليدواژه ها: واقع گرايى، علّامه طباطبائى، ادراكات اعتبارى، بايد و نبايد اخلاقى.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
210
شماره صفحه: 
47