رابطه اخلاق و سياست بررسى رويكرد ماكياوليستى بنى اميه

ضمیمهاندازه
5_OP.PDF333.97 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 210 (ويژه فلسفه اخلاق)

رحيم دهقان سيمكانى / دانشجوى دكترى دين پژوهى دانشگاه اديان و مذاهب.         r.dehghan88@yahoo.com                   

دريافت: 7/8/93               پذيرش: 29/1/94

چكيده

بررسى هم سخنى ها و شباهت هاى دو جريان فكرى اموى و ماكياولى در حوزه اخلاق و سياست، مسئله اصلى اين پژوهش است. هدف عمده از بررسى اين موضوع، اثبات اين مطلب است كه اصول سياست اموى، ارتباطى با سياست اصيل اسلامى نداشته و بسان سياست ماكياوليستى، مخالف رهيافت اسلام در حوزه اخلاق و سياست است. بنى اميه و به طور خاص معاويه، با اتخاذ اصولى همچون ارعاب به وسيله قتل و غارت، وعده و وعيدهاى فريبنده، دروغ بستن به صالحان، و ملعبه شمردن اصول اخلاقى، در سياست مسيرى را پيموده اند كه بعدها نيكولو ماكياولى (1469ـ1527) آن را تئوريزه كرده است. اين مقاله تلاش مى كند تا با نظر به جايگاه اخلاق در سياست در رويكرد ماكياوليستى، رفتار و رويكرد بنى اميه نسبت به اين مسئله را مورد بررسى و نقد قرار دهد. روش مقاله در مراجعه به آراء ماكياولى و عملكرد بنى اميه، استنادى، و در تبيين محتوا توصيفى ـ تحليلى خواهد بود.

 

كليدواژه ها: ماكياوليسم، بنى اميه، معاويه، اخلاق، سياست، حكومت، قدرت.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
210
شماره صفحه: 
61