بررسى تطبيقى انديشه اخلاقى مك اينتاير و پينكافس

ضمیمهاندازه
7_OP.PDF443.28 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 210 (ويژه فلسفه اخلاق)

حسن محيطى اردكان / دانش پژوه دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى قدس سره.

nagi1364@yahoo.com

دريافت: 19/6/93               پذيرش: 21/11/93

چكيده

مك اينتاير و پينكافس از مهم ترين احياگران فضيلت گرايى به شمار مى آيند. نظريات اين دو فيلسوف علاوه بر آنكه از جهت احياى فضيلت گرايى مهم است، به لحاظ نقد ديدگاه هاى رقيب نيز حايز اهميت مى باشد. بدون ترديد، مقايسه تقارير مختلف فضيلت گرايى از جمله دو ديدگاه مزبور مى تواند در درك عميق تر مدعا و ادله فضيلت گرايى و نيز گستره آن مفيد باشد. در پژوهش حاضر سعى شده تا با مرورى بر انديشه اخلاقى مك اينتاير و پينكافس، به بررسى تطبيقى اين دو ديدگاه پرداخته شود. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه مك اينتاير و پينكافس على رغم اشتراك در نقد ديدگاه هاى رقيب و نيز ترجيح و تبليغ فضيلت گرايى، در برخى جهات با هم اختلاف نظر اساسى دارند. از مهم ترين اختلافات مك اينتاير و پينكافس مى توان به اين موارد اشاره كرد: مك اينتاير ضد ليبراليسم است و پينكافس ليبراليست؛ مك اينتاير تحويل گراست و پينكافس ضدتحويل گرا؛ مك اينتاير وحدت گراست و پينكافس كثرت گرا؛ مك اينتاير برخلاف پينكافس بر نقش جامعه به عنوان عامل هويت ساز انسان و تاريخ به عنوان عنصرى تعيين كننده در فهم معناى فضيلت اصرار دارد.

 

كليدواژه ها: مك اينتاير، پينكافس، فضيلت گرايى، وحدت گرايى، كثرت گرايى، تحويل گرايى.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
210
شماره صفحه: 
89