آسيب شناسى پژوهش روبين درباره حضرت محمد صلى الله عليه و آله

ضمیمهاندازه
9_OP.PDF356.39 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 211 (ويژه دين شناسى)

حسن رضايى هفتادر / استاديار پرديس فارابى دانشگاه تهران                                                                         .hrezaii@ut.ac.ir

مرتضى ولى زاده / كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث پرديس فارابى دانشگاه تهران.                                                   Hemmat110@yahoo.com

دريافت: 11/6/93               پذيرش: 22/12/93

چكيده

شناخت دقيق آراء خاورشناسان درباره معارف اسلامى و نقد علمى ديدگاه هاى آنان، براى ما مسلمانان ضرورتى انكارناپذير است. به همين منظور، مقاله حاضر، تلاش كرده تا به معرفى و آسيب شناسى پژوهش روبين درباره حضرت محمد صلى الله عليه و آله بپردازد. روش تحقيق در اين پژوهش اسنادى و رويكرد آن، تحليلى ـ انتقادى است. اگرچه بررسى ديدگاه هاى روبين درباره آن حضرت مركز توجه و تحليل بوده، براى تكميل اين تحقيق در مواقع موردنياز، از ديدگاه هاى عالمان مسلمان استفاده شده است. پژوهش روبين، گوياى تتبع بسيار وى در منابع اسلامى است. برداشت نادرست روبين از برخى آيات قرآن، باعث شده تا وى اشتباهاتى در مورد برخى از مطالب مربوط به حضرت محمد صلى الله عليه و آله مرتكب گردد.

كليدواژه ها: يورى روبين، حضرت محمد صلى الله عليه و آله، معناى مزمل و مدثر، انتساب شرك به پيامبر صلى الله عليه و آله، گستره رسالت، تشكيك در روايات سيره و اسباب النزول.


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
211
شماره صفحه: 
123