رابطه دين باورى و مسئوليت پذيرى دانشجويان مطالعه موردى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم

ضمیمهاندازه
3_OP.PDF336.71 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم         fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 29/6/93 پذيرش: 2/4/94

چكيده

دين نه تنها برنامه زندگى همه جانبه بشر، بلكه مهم ترين عامل توسعه جامعه و حاكميت انسان بر سرنوشت خود از طريق مسئوليت پذيرى است. هدف تحقيق، بررسى رابطه دين باورى و مسئوليت پذيرى دانشجويان، و روش تحقيق توصيفى ـ همبستگى است. جامعه آمارى، دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم و نمونه آمارى 362 نفر بودند كه به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. ابزار جمع آورى اطلاعات دو پرسش نامه استاندارد، دين باورى و مسئوليت پذيرى، به ترتيب با پايايى معادل 75.0 و 79.0 براساس آلفاى كرانباخ بود. نتايج تحقيق نشان داد: 1. بين دين باورى و مسئوليت پذيرى دانشجويان رابطه وجود دارد و شدت همبستگى نيز در سطح اطمينان 95.0 معنى دار است. 2. بين ميزان دين باورى دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنى دارى وجود دارد. 3. بين ميزان مسئوليت پذيرى دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنى دارى وجود ندارد. 4. بين ميزان دين باورى دانشجويان و انجام دادن اعمال اخلاقى رابطه مثبت وجود دارد. 5. بين ميزان مسئوليت پذيرى دانشجويان و انجام دادن اعمال اخلاقى رابطه مثبت وجود دارد.

 

كليدواژه ها: دين باورى، مسئوليت پذيرى، دانشجويان، دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم.

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
29