نقش استراتژيك جاده ابريشم در توسعه فرهنگى و تثبيت اقتصاد مقاومتى

ضمیمهاندازه
5_OP.PDF378.44 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

افشين متقى / استاديار گروه جغرافياى سياسى دانشگاه خوارزمى                            Afshin_mottaghi@yahoo.com

رئوف رحيمى / دكترى علوم سياسى دانشگاه اصفهان                                           rahimirauf.phd@gmail.com

محمود عيوضلو / دانشجوى دكترى جغرافياى و برنامه ريزى شهرى دانشگاه اصفهان                 m.eyvazlou@yahoo.com

دريافت: 29/2/93                پذيرش: 25/5/93

چكيده

بى شك جاده ابريشم در گذشته يكى از برجسته ترين تحولات اقتصادى، سياسى و ارتباطى و مهم ترين شاهراه ارتباطى و كانون تبادل فرهنگ، هنر، عقايد، مذهب و حتى مسايل نظامى و اقتصادى محسوب مى شد. اهميت موضوع ناشى از اين است كه احياى مجدد جاده ابريشم زمينه ارتقاء موقعيت استراتژيك ايران و بهره بردارى بهينه از موقعيت ترانزيتى را در مسير شرق و غرب فراهم مى سازد. اين مقاله، با روش توصيفى ـ تبيينى و با بهره گيرى از روش اسنادى به نقش استراتژيك احياى جاده ابريشم در شكل سنتى و نوين آن، براى توسعه روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى ايران و كشورهاى آسياى مركزى در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در چارچوب نظريه ارتباطات كارل دويچ مى پردازد.يافته هاى پژوهش حاكى از اين است كه على رغم چالش هاى متعدد،فرصت هاى مناسبى براى احياى جاده استراتژيك ابريشم به عنوان يك پروژه زيربنايى به تسهيل حمل و نقل بار و مسافر كمك مى كند و از اين طريق، زمينه توسعه فرهنگى و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در ايران، كه شامل موارد متعددى ازجمله متنوع سازى درآمدهاى ملى و خروج از وابستگى به درآمدهاى نفتى است، تحقق پيدا مى كند.

 

كليدواژه ها: جاده ابريشم، توسعه اقتصادى، آسياى مركزى، همگرايى، سازمان هاى منطقه اى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
57