مشاركت سياسى؛ جلوه ها و آثار

ضمیمهاندازه
9_OP.PDF268.28 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

محمد فولادى / استاديار گروه جامعه شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                      fooladi@iki.ac.ir

دريافت: 22/9/93               پذيرش: 23/4/94

چكيده

مشاركت سياسى، از جمله مفاهيم مهم در مطالعات اجتماعى و جامعه شناختى محسوب مى شود، به گونه اى كه در نظام هاى مردم سالار و دموكراتيك، شكل گيرى سامانه نظام سياسى و اداره آن، در گرو مشاركت سياسى است. اصولاً بدون مشاركت سياسى، نظام سياسى قوام و ثبات نخواهد داشت. از بعد سياسى نيز هرچه ميزان مشاركت سياسى بيشتر باشد، ثبات و كارآمدى نظام سياسى افزايش خواهد يافت. از جمله كاركردهاى مشاركت سياسى، انسجام، وحدت، همسويى و هماهنگى نهادها و قواى نظام سياسى است؛ زيرا ملتى كه داراى مشاركت سياسى بالاست، از وحدت، همدلى، يكدلى و يك رنگى بهره مى برد. اين مهم، موجب تقويت بيش از پيش رضايت و اعتماد عمومى شهروندان نسبت به حاكميت سياسى خواهد بود. اين مقال به روش تحليلى ـ توصيفى نگاهى به جلوه ها، آثار و پيامدهاى مشاركت سياسى دارد.

 

كليدواژه ها: مشاركت، مشاركت سياسى، پيامدهاى مشاركت سياسى، جلوه هاى مشاركت سياسى.


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
121