اسناد خزانه اسلامى

ضمیمهاندازه
4_OP.PDF380.22 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

سعيد كريمى / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى قدس سره

saeed_karimi92@yahoo.com

سيدعباس موسويان / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى

samosavian@yahoo.com

دريافت: 24/4/93               پذيرش: 19/11/93

چكيده

انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و كارايى براى تأمين كسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما كاركردهاى ديگرى همچون سرمايه گذارى كوتاه مدت، سنجه اى براى تعيين نرخ هاى كف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانك مركزى در اجراى سياست پولى، نقش فوق العاده اى به اين ابزار داده است. در عين حال، به دليل ماهيت ربوى، قابليت كاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد.

     اين مقاله به روش توصيفى ـ تحليلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازين شرعى بررسى مى كند. بر اساس يافته هاى مقاله، درصورتى كه ديون دولت به بانك ها، شركت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خريد كالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پيمانكارى باشد، خريد و فروش آنها بر اساس ديدگاه اكثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه اماميه و قوانين ايران، مجاز بوده و مى توان بر پايه آنها اوراق بهادار كوتاه مدت با ريسك پايين به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر كرد.

 

كليدواژه ها: بازارهاى مالى، اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامى، سياست مالى، سياست پولى، عمليات بازار باز، اوراق قرضه.


 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
45