روش شناسى تفسير ميرزا لطفعلى مجتهد تبريزى

ضمیمهاندازه
3.pdf1007.38 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 214 (ويژه علوم قرآنى)

حسن بشارتى راد/ دانشجوى دكترى تفسير تطبيقى جامعه المصطفى العالميه                       h.besharati72@gmail.com

دريافت: 26/11/93               پذيرش: 8/5/94

چكيده

ميرزالطفعلى مجتهد تبريزى معروف به امام جمعه، از علماى برجسته تبريز در دوره قاجاريه است و آثار علمى و خدمات فرهنگى و اجتماعى فراوانى از خود به جا گذاشته است. مهم ترين اثر علمى او «تفسير القرآن الكريم» است كه به صورت نسخه خطى (تك نسخه با خط مؤلف) در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى موجود مى باشد.

     اين مقاله به روش تحليلى ـ توصيفى ابتدا گزارش كوتاهى از شرح حال علمى و اجتماعى مجتهد تبريزى ارائه كرده، سپس روش تفسيرى مفسر در زمينه هاى گوناگون را مورد توجه قرار داده و سعى شده است تا زوايايى از شيوه تفسيرى او با استناد به شواهدى از متن تفسير، به صورت مستند تبيين گردد.

     استفاده بهينه امام جمعه تبريزى از انواع منابع تفسير اعم از قرآن، روايات، منابع لغوى و ادبى موجب شده است كه تفسير ايشان در مجموعه تفاسير جامع قرار بگيرد و بدين ترتيب، مى توان روش تفسيرى ايشان را روش تفسير جامع دانست.

كليدواژه ها: روش شناسى، تفسير، ميرزالطفعلى مجتهد تبريزى، امام جمعه تبريزى، نسخه خطى.

 


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
214
شماره صفحه: 
29