الزام نفس به مثابه يك روش تربيتىدر تعليم و تربيت ارزش ها

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و چهارم ـ شماره 215 (ويژه تعليم و تربيت ارزش ها)

خيراللّه اميرى پبدنى / دانشجوى دكترى روان شناسى تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

kh.amiri14@yahoo.com                      

هادى حسينخانى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره              h.hosseinkhani@yahoo.com

دريافت: 19/7/93               پذيرش: 22/4/94

 

چكيده

در اين مقاله، به بررسى روش الزام نفس در تعليم و تربيت ارزش ها پرداخته مى شود. يكى از روش هايى كه براساس آيات و روايات مى توان از آن در جهت تعليم و تربيت ارزش ها بهره برد، روش الزام نفس است. در اين روش، با وجود اينكه نفس نسبت به انجام ارزشى كراهت دارد، وادار به انجام آن ارزش مى شود تا آن ارزش در نفس شكل گيرد و جزئى از وجود شخص شود. در اين پژوهش، به برخى از ساحت هاى تعليم و تربيت ارزش ها، ازجمله: ارزش هاى عبادى، اخلاقى، اقتصادى، خانوادگى، اجتماعى و سياسى پرداخته شده، و مستندات روايى و قرآنى آن بيان شده است.

 

كليدواژه ها: الزام نفس، روش، ساحت، تعليم و تربيت ارزش ها.

 

Marifat____________________________________________________________ Vol. 24, No 8, Aban 1394