سهوالنبى در بوته نقد

ضمیمهاندازه
5_OP.PDF703.12 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 216 (ويژه كلام)

جعفر انوارى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

anvari@qabas.net

دريافت: 11/9/93               پذيرش: 29/2/94

 

چكيده

در موضوع «سهوالنبى» يا «عصمه النبى» ديدگاه عالمان كلام و تفسير گوناگون است. برخى ديدگاه «توقف» و برخى ديدگاه «امكان كلى سهوالنبى» و برخى ديگر بر ديدگاه كلى «عصمه النبى» پافشارى دارند. در اين ميان، ديدگاه شيخ صدوق، كه سهو را به «اسهاء» از سوى خداوند تفسير نموده، و ديدگاه شيخ مفيد، كه به اين ديدگاه به طور جدى انتقاد كرده، از ديگر ديدگاه ها شهرت بيشترى يافته است. در خاستگاه ديدگاه سهوالنبى، افزون بر امر سياسى، مى توان به برخى از آيات و روايات هم اشاره كرد كه شيخ صدوق بيشتر با نگاه به روايات به ديدگاه «سهوالنبى» گرايش يافته است. اما شيخ مفيد آن ادله را نقد و ايراداتى بر اين ديدگاه وارد نموده است. از سويى ديگر، محقق شوشترى آن ايرادها را مردود دانسته است. در اين مقاله، دلايل سهوالنبى در بوته نقد قرار گرفته است؛ همان گونه كه دلايل عصمت النبى در عرصه قرآن و حديث و كلام تبيين شده است.

 

كليدواژه ها: عصمه النبى، سهوالنبى، شيخ صدوق، شيخ مفيد، محقق شوشترى.


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
216
شماره صفحه: 
47