نقش موقوفات اصفهان در تكافل اجتماعىبا تأكيد بر توانمندسازى

ضمیمهاندازه
6_OP.PDF587.29 کیلو بایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

مجتبى شيخى ده آبادى / دانشجوى دكترى اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

msheikhy97@chmail.ir

سيدمحمدكاظم رجايى / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                     smk_rajaee@yahoo.com

دريافت: 17/10/93               پذيرش: 19/7/94

 

چكيده

وقف داراى كاركردهاى مختلفى از جمله تكافل اجتماعى نيازمندان است و به منزله ابزارى كارآمد براى توانمندسازى و كاهش بار تكافل اجتماعى، قابليت توانمندسازى و پوشش بخش قابل توجهى از نيازهاى نيازمندان را دارد. نقش وقف در تكافل در چهار محور مذكور به نحو مؤثرى قابل ارتقاست.

     اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى درصدد تبيين چگونگى نقش موقوفات شهر اصفهان در تكافل اجتماعى و شناخت كاستى ها و مزيت هاى موقوفات تكافلى اين شهر است.

     مطالعه تاريخ اصفهان نشان مى دهد كه سهم موقوفات تكافلى توانمندساز در تاريخ اين شهر قابل توجه بوده است. نيات وقف در اصفهان از گستردگى در زمينه هاى مختلف حكايت دارد. آمار موجود نيز بيانگر اهميت اوقاف تكافلى در نزد واقفان بوده و همچنين بررسى نيازهاى فعلى جامعه در بخش تكافل، كمبود ويژه اى را در زمينه اشتغال و درمان نشان مى دهد.

 

كليدواژه ها: وقف، تكافل اجتماعى، توانمندسازى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
218
شماره صفحه: 
79