آگاهى و عملكرد دانشجويان در زمينه مهارت هاى زندگى با رويكرد تربيتى مطالعه موردى: دانشگاه هاى دولتى استان قم

ضمیمهاندازه
7.pdf1.51 مگابایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

ياسين سعيدى / كارشناس ارشد مديريت آموزشى دانشگاه خوارزمى       yasin.saeedi@yahoo.com

وحيد اسمعيلى / كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبايى         vahid.esmali68@yahoo.com

حديثه سيفى / كارشناس ارشد مديريت آموزشى دانشگاه خوارزمى         hadisseify@yahoo.com

دريافت: 29/5/93               پذيرش: 23/11/93

 

چكيده

هدف اين تحقيق، بررسى نظرات متخصصان و استادان حوزه و دانشگاه در خصوص آگاهى و عملكرد دانشجويان در زمينه مهارت هاى زندگى با رويكرد تربيتى است. اين تحقيق در چارچوب رويكرد كيفى و با استفاده از تحليل محتوا صورت گرفت. جامعه پژوهش را 10 نفر از متخصصان و استادان حوزه، 10 نفر از متخصصان و استادان دانشگاه و 30 نفر از دانشجويان دانشگاه هاى دولتى استان قم در سه مقطع تحصيلى كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى، در سه رشته تحصيلى علوم انسانى، علوم پايه و فنى و مهندسى تشكيل دادند. براى شناسايى مهم ترين و مرتبط ترين مهارت هاى زندگى دانشجويان، از مصاحبه هاى نيمه ساختاريافته استفاده شد. با استفاده از مصاحبه ها، 4 مهارت خودآگاهى، تصميم گيرى، برقرارى ارتباط مؤثر و تفكر انتقادى به عنوان مهم ترين و مرتبط ترين مهارت هاى زندگى دانشجويان انتخاب شدند. نتايج يافته ها نشان داد كه يكى از نگرانى هاى اصلى حوزه و دانشگاه، عدم آگاهى اغلب دانشجويان در زمينه مهارت هاى زندگى است و در اين زمينه، حوزه و دانشگاه نقش هريك را مهم دانسته و به طور مشترك از صداوسيما براى اشاعه اين موضوع ياد كردند.

 

كليدواژه ها: حوزه و دانشگاه، مهارت هاى زندگى، دانشگاه هاى دولتى استان قم، رويكرد تربيتى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
91