جستارى در ساحت هاى زبانى قرآن

ضمیمهاندازه
4.pdf1.24 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

هادى فنايى نعمت سرا / استاديار دانشگاه بين المللى امام خمينى قدس سره قزوين           Fanaei@isr.ikiu

دريافت: 29/6/94               پذيرش: 2/12/94

چكيده

فهم قرآن كريم افزون بر دانش هاى رايج پايه، مبتنى بر شناخت قواعد زبانى است. قرآن به لحاظ محتوا، مشتمل بر انواع معارف عقيدتى، اخلاقى و تربيتى، فقهى و حقوقى و تاريخى است و به لحاظ ساختار لفظى، سرشار از زيبايى هاى بيانى، فصاحت و بلاغت و محسنات لفظى و معنايى. به همين سبب، سبك بيانى قرآن در انتقال معانى، منحصر در يك وجه و الگوى بيانى خاص نيست، بلكه به تناسب هر موضوعى از سبك بيانى خاصى نظير زبان عرفى، كنايى، استعارى و رمزى استفاده كرده است. در مجموع، زبان قرآن زبان عرفى و عقلايى است. مقصود از زبان عرفى تنها كاربرد الفاظ در معناى موضوع له حقيقى آنها نيست، بلكه زبان عرفى گستره اش انواع استعمالاتى است كه عقلا در محاورات خود به كار مى گيرند. راز استفاده از سبك هاى بيانى متنوع، تأثيرگذارى آن در معرفت بخشى و هدايت گرى است. نوشتار حاضر با روش توصيفى ـ تحليلى به بررسى اين موضوع مى پردازد.

 

كليدواژه ها: قرآن، زبان قرآن، متن، الفاظ، معانى و فهم.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
41