پيامدهاى انكار معاد در قرآن

ضمیمهاندازه
8.pdf1.26 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

على محمد قاسمى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره qasemi@qabas.net

دريافت: 18/1/94               پذيرش: 15/10/94

چكيده

پس از توحيد، بيشترين آيات قرآنى مربوط به موضوع «معاد» است، تا جايى كه گفته شده بيش از يك سوم آيات درباره جهان پس از مرگ بوده و بسيارى از آنها بيانگر آثار ايمان يا پيامدهاى انكار معاد هستند؛ زيرا ايمان به معاد ضامن اجراى قوانين الهى و زمينه ساز نيل آدمى به كمال نهايى و سعادت ابدى است و اين خود به نحوى گوياى اهميت ايمان به معاد و لزوم توجه به آن است. مقاله حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى در يك بررسى قرآنى، در باب پيامدهاى انكار معاد به تبيين اين موضوع مى پردازد كه ايمان نداشتن به معاد چگونه تأثيرى بر سرنوشت آدمى دارد. آيا پيامدهاى انكار معاد تنها در زندگى اخروى انسان نمودار مى شود يا زندگى دنيوى او را هم تحت تأثير قرار خواهد داد؟ در اين نوشتار، سعى بر آن است تا حقايق مزبور از طريق آيات قرآنى فحص و بررسى گشته و طرحى نو در اين زمينه ارائه گردد.

 

كليدواژه ها: پيامدها، آثار، انكار معاد، منكران معاد، عدم ايمان به معاد.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
99