بررسى منشأ، قلمرو و چگونگى نحوه اِعمال ولايت تكوينى ائمه اطهار عليهم‏ السلام در كافى

ضمیمهاندازه
8.pdf1.32 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

سيدمحسن سجاديان / كارشناس ارشد كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره          m.Sajadian2015@gmail.com

محمدحسين فارياب / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره            m.faryab@gmail.com

دريافت: 8/10/94               پذيرش: 19/3/95

 

چكيده

مسئله ولايت تكوينى ائمه عليهم‏ السلام و جوانب آن، از مسائل مهم بحث امامت است. در اين زمينه، گرچه در سال‏ هاى اخيركتاب‏ ها و آثار درخورتوجهى به رشته تحرير درآمده است، ولى با توجه به اهميت اين بحث و اهميت بررسى نقلى و حديثىآن، به نظر مى‏ رسد بايد آن را از منظر روايت‏ هاى كافى هم مورد بحث قرار داد. اين نوشتار با روش توصيفى ـ تحليلى بهبررسى منشأ، قلمرو و چگونگى نحوه اِعمال ولايت تكوينى ائمه در كافى پرداخته و به اين نتايج رسيده است: معرفت وآگاهى كامل ايشان به اسم اعظم و علم‏ الكتاب، دليل ولايت ايشان است؛ ولايت ايشان شامل حوزه‏ هاى مختلفى است؛ گاهىايشان ابتدا به ساكن در بعض مواقع هم با درخواست ديگران ولايت تكوينى را اِعمال كرده‏ اند.

 

كليدواژه‏ ها: ولايت، ولايت تكوينى، منشأ ولايت، قلمرو ولايت، كيفيت ولايت، كافى.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
103