جايگاه و انحاى مشاركت سياسى در مردم سالارى اسلامى

ضمیمهاندازه
6.pdf1.18 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

مهدى قربانى / دانشجوى دكترى علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        mqorbani60@yahoo.com

دريافت: 19/5/94               پذيرش: 12/11/94

 

چكيده

مشاركت سياسى، به دليل نقش بى بديل آن در فرايند اداره جامعه سياسى، از عناصر اصلى در مردم سالارى  به شمار مى آيد. منظور از مشاركت سياسى، مشاركتى است كه حاكى از تصميم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه  فرد يا گروهى براى انتخاب امرى است كه تأمين كننده منافع فردى يا گروهى است، مصاديق اين نوع مشاركت  سياسى به صورت مشاركت در حزب سياسى، رأى دادن، نامزد مناصب مختلف شدن، جايگزينى مقامات  رژيم، مخالفت با نظام سياسى به طرق قانونى و نهادينه متجلى مى شود.

     تأمل در ابعاد مختلف نظريه مردم سالارى دينى گوياى اين نكته است كه مشاركت سياسى جايگاه بسيار  مهمى در اين نظريه دارد. انحاء مختلف مشاركت سياسى در مردم سالارى دينى مورد توجه قرار گرفته است.  انتخاب كردن، انتخاب شدن، نظارت و انتقاد و نهايت مخالفت كردن مواردى هستند كه ضمن بيان انحاء  مشاركت سياسى، جايگاه برجسته آن را نيز در نظريه مردم سالارى دينى نشان مى دهد. در اين نوشتار از روش  توصيفى ـ تحليلى استفاده خواهد شد.

 

كليدواژه ها: مردم سالارى، مردم سالارى اسلامى، مشاركت سياسى.

 

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
81