جستارى در زبان دين

ضمیمهاندازه
7.pdf1.36 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 230 (ويژه دين شناسى)

سيداكبر حسينى قلعه بهمن / دانشيار گروه اديان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره     akbar.hosseini37@yahoo.com

دريافت: 2/4/95               پذيرش: 26/9/95

چكيده

در زبان دين موضوعات مختلفى مورد بحث و تحقيق قرار مى گيرد. از جمله آنها صحبت از صدق و كذب پذيرى گزاره هاى دينى است. به اعتقاد ما، بسيارى از باورهاى دينى، به شكلى مشاهده پذير قابل صدق و كذب هستند. درباره اينكه آيا واژگانى كه در باب امر الوهى به كار برده مى شوند معنايى مشابه با معنايى در مخلوقات دارند، گفت وگوهاى بسيار زيادى مطرح شده است. اين چالش علاوه بر انديشمندان و الهى دانان غربى، در ميان مسلمانان هم جريان داشته و ديدگاه هاى مختلفى در اين باب مطرح گرديده است. نظر غالب در نزد اماميه، اشتراك معنوى در اوصاف الهى است؛ يعنى اوصافى كه هم براى خالق استفاده شده اند و هم مخلوق، مشترك معنوى اند؛ ولى داراى مراتب اند و صدق آنها تشكيكى است. اين نوشتار مى كوشد با روش تحليلى ـ توصيفى به برخى از مباحث زبان دين با دقتى خاص نظر كند.

 

كليدواژه ها: زبان دين، معنادارى، تحقيق پذيرى، تشبيه، تنزيه.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
230
شماره صفحه: 
87