ريشه هاى تاريخى و علل اسلام هراسى معاصر

ضمیمهاندازه
8.pdf1.31 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 230 (ويژه دين شناسى)

عباس عيسى زاده / كارشناس ارشد مديريت رسانه دانشگاه تهران (پرديس فارابى)                 a.isazadeh111@ut.ac.ir

سيدحسين شرف الدين / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                     sharaf@qabas.net

سيدحسين اخوان علوى / استاديار دانشگاه تهران (پرديس فارابى)                    akhavan_alavi@ut.ac.ir

دريافت: 19/6/95               پذيرش: 11/10/95

 

چكيده

اسلام هراسى، كه در دو دهه اخير، بيشتر به «ترس يا تنفر از اسلام و در نتيجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان» تعريف مى شود، پديده اى است متشكل از ابعاد گوناگون تاريخى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى كه درك صحيح آن مستلزم نگاهى چندوجهى است. در اين مقاله، با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى و با گردآورى اطلاعات از منابع متعدد كتابخانه اى، «ريشه هاى تاريخى و علل اسلام هراسى معاصر» بررسى شده است؛ از ريشه هاى مهم تاريخى، نظير جنگ هاى صليبى در قرون وسطا، كشورگشايى ترك هاى عثمانى پس از آن و نيز استعمارگرى ملل اروپايى در سده هاى 18 و 19 ميلادى، تا تبيين و تشريح علل و زمينه هاى بروز اين پديده. به طور كلى، علل و عوامل بسيارى در شكل گيرى اسلام هراسى نقش داشته اند كه جهل و ناآگاهى از اسلام و عدم شناخت دقيق آن يكى از مهم ترين آنهاست. علت عمده ديگر ترس ريشه اى از اسلام در غرب است. علاوه بر اين دو مورد، در انتهاى مقاله، با بهره گيرى از منابع متعدد، يازده علت فرعى ديگر نيز به اختصار ذكر شده است.

كليدواژه ها: اسلام هراسى، اسلام، غرب، مسيحيت، جنگ هاى صليبى، دشمن سازى.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
230
شماره صفحه: 
103