مرورى گذرا بر مباحث علم النفس فلسفى

ضمیمهاندازه
4.pdf1.04 مگابایت

سال بيست و ششم ـ شماره 232 (ويژه فلسفه)

مرتضى رضائى / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   Mrezaeeh50@gmail.com

دريافت: 19/4/95                    پذيرش: 19/9/95

 

چكيده

علم النفس دانش مطالعه نفس و احكام و ويژگى هاى آن است. فيلسوفان با نگاهى فلسفى به نفس پرداخته، و دستاوردهايى را فراچنگ آورده اند. مهم ترين مسائلى كه ايشان درباره نفس بررسى كرده اند، عبارتند از: تعريف و هويت نفس، وجودِ نفس، مادى يا مجرد بودنِ آن، قواى نفس، حادث يا قديم بودن نفس، وحدت يا تعدد نفس، ارتباط نفس و بدن، ثابت يا متغير بودن نفس، جاودانگى يا فناپذيرى نفس، سعادت و شقاوت نفس، و تناسخ نفس.

     آنچه در مقاله پيش رو، مطرح شده، معرفى اين مباحث و مرورى گذرا بر آنها، به ويژه با تكيه بر آراى ابن سينا و صدرالمتألهين، است. به اين اميد كه به همت فرهيختگان و پژوهشگران، مباحث پيرامون نفس، در حدى كه شايسته است، گسترش يابد.

 

كليدواژه ها: نفس، علم النفس، تجرد نفس، قواى نفس، رابطه نفس و بدن، حدوث نفس، جاودانگى نفس.

 

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
232
شماره صفحه: 
39