كارناپ و نقش وى در فلسفه تحليلى

ضمیمهاندازه
7.pdf765.25 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 232 (ويژه فلسفه)

 

فائزه برزگر تبريزى / كارشناس ارشد فلسفه دين دانشگاه علامه طباطبايى  BarzegarTF@gmail.com

دريافت: 20/5/95               پذيرش: 18/11/95

 

چكيده

فلسفه تحليلى را، كه از اواخر قرن نوزدهم شكل گرفت و تا اواسط قرن بيستم به اوج خود رسيد، مى توان مبتنى بر سه رويكرد كليدى دانست: تجربه گرايى با تمركز بر «اصل تحقيق پذيرى»، توجه به منطق به مثابه يك ابزار، و تحليل زبانى. كارناپ يكى از مهم ترين متفكرانى است كه با تمركز بر اين سه رويكرد، نقش تعيين كننده اى در پيشرفت و كارآمدى فلسفه تحليلى داشته است. هدف اين پژوهش بررسى تأثير متفكران بزرگى همچون فرگه، راسل و ويتگنشتاين بر «تفكر تحليلى» كارناپ و سپس بيان تأثير رويكرد وى بر كارآمدى فلسفه تحليلى در سه محور اصلى آن است. در نهايت، تلاش شده است با بيان تفصيلى و نوآورى هاى وى در اين سه محور، خوانش جدى ترى از فلسفه تحليلى ارائه شود.

 

كليدواژه ها: فلسفه تحليلى، تجربه گرايى، اصل تحقيق پذيرى، تحليل زبانى، معنادارى.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
232
شماره صفحه: 
75