امتيازات بى بديل احكام اسلامى از منظر علامه طباطبائى

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 233 (ويژه حقوق)

محمدآصف محسنى (حكمت) / دكترى فلسفه تعليم و تربيت مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره       asif1354@gmail.com

دريافت: 29/3/95               پذيرش: 2/9/95

چكيده

شيوع انديشه هاى اومانيستى و سكولار همراه با پيشرفت هاى علمى و توسعه جوامع بشرى، موجب شده است كه عده اى، از بلوغ كامل و خودبنيادى انسان دم بزنند و در عرصه هاى مختلف زندگى، از جمله عرصه قانون گذارى انسان را بى نياز از قوانين الهى بپندارند. به نظر مى رسد، اين نوع نگاه اولاً، ناشى از جهالت بشر مدرن نسبت به حقيقت ربانى انسان، احتياجات واقعى و آغاز و فرجام او و ثانيا، ناشى از بدبينى نسبت به دين و قوانين دينى است. ازاين رو، اگر هويت ربانى انسان و امتيازات بى بديل قوانين اسلامى، به صورت عقلى و منطقى تبيين گردد، جاودانگى اين قوانين و ضرورت التزام بشر به آنها نيز اثبات خواهد شد.

     در اين مقاله با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، سعى شده است امتيازات بى بديل قوانين اسلامى از منظر علامه طباطبائى، كه از اسلام شناسان كم نظير معاصر است، تبيين گردد. علامه كوشيده است از طريق تبيين اين امتيازات، جاودانگى قوانين اسلامى و ضرورت التزام به آنها را، به صورت برهانى و منطقى تبيين نمايد. مهم ترين امتياز بى بديل قوانين اسلامى اين است كه واضع آنها، كامل مطلق و منزه از هرگونه عجز و اغراض شخصى است. چنان كه مجريان و مفسران اين قوانين نيز از ويژگى ها و شرايط بى بديل برخوردارند. خداوند متعال، با شناخت همه جانبه اى كه از نيازمندى هاى حقيقى انسان و آغاز و انجام وى دارد، جامع ترين و متقن ترين قوانين را براى رسيدن انسان به سعادت حقيقى تشريع فرموده است. توجه به پويايى و اقتضائات زمانى و مكانى، در عين پافشارى بر اصول ثابت، توجه جدى به احكام ولايى و حكومتى، برقرارى تعادل ميان نيازهاى مادى و معنوى از مهم ترين مؤلفه هاى جامعيت و اتقان قوانين اسلامى به شمار مى روند.

 

كليدواژه ها: قوانين اسلامى، امتيازات بى بديل، ضرورت التزام، حيات طيبه