برنامه روزانه شيعيان واقعى (1)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

چكيده

امام سجاد عليه السلام برنامه «شبانه» شيعيان واقعى را عبادت، توبه، انابه، قرائت قرآن و ستايش خداوند و برنامه «روزانه» آنان را بردبارى، نيكوكارى و پرهيزكارى، مردم دارى و ارتباط خداپسندانه با مردم، جلب رضايت خدا و اجتناب از حرام و گناهان و عمل به تكاليف واجب خدا برمى شمارند.

يك مسلمان طبق تصريح قرآن كريم، در برابر هر رفتار ناپسندى بايد با مدارا، بردبارى و مديريت رفتار خود و كاملاً حساب شده عمل كند. علم و دانايى و آگاهى از تكاليف دينى، نيكى كردن و پرهيزكارى ازجمله ويژگى هاى شيعيان است. ترس از خدا از يك سو، لازمه باورداشت خداى سبحان و از سوى ديگر، عامل حركت و كوشش و عمل. اما بزرگ ترين عذاب شيعيان، حرمان از گفت وگو با خداى سبحان است.

كليدواژه ها: شيعيان، بردبارى، دانايى، نيكوكارى، پرهيزكارى، ترس از خدا.