اسلام‌هراسي در رسانه‌هاي مكتوب غربي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

عباس عيسي‌زاده / کارشناسي ارشد مديريت رسانه پرديس فارابي دانشگاه تهران                  a.isazadeh68@gmail.com

سيدحسين شرف‌الدين / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                  sharaf@qabas.net

دريافت: 25/11/1395                                                     پذيرش: 11/3/1396

 

چکيده

«اسلام‌هراسي» عبارت است از: «ترس يا تنفر از اسلام، و در نتيجه، ترس و تنفر از همة مسلمانان» که به شکل ساختمند و از طريق ايجاد محروميت در زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مسلمانان، هر روز جلوة بارزتري مي‌يابد. يکي از مهم‌ترين ابزارهاي پيشبرد اين هدف در غرب، بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي و قدرت اثرگذاري شگرف آنهاست. رابطة سياست رسانه‌اي غرب با جريان اسلام‌هراسي به حدي است که برخي تحليل‌گران رسانه‌هاي غربي را منشأ اصلي اسلام‌هراسي مي‌دانند. از ميان انواع گوناگون رسانه‌ها، حوزة رسانه‌هاي مکتوب و چاپي، به‌ويژه مطبوعات، زمينة آغازين پژوهشگران براي بررسي «اسلام‌هراسي رسانه‌اي» بوده است. به همين‌روي، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصيفي - تحليلي و بررسي منابع متعدد، ادعاي وجود «اسلام‌هراسي در رسانه‌هاي مکتوب غربي» را واکاوي كند. طي چند دهة اخير، تحقيقات بسياري در رابطه با اين موضوع انجام شده که بر اساس يافته‌هاي بيشتر آنها، وجود نوعي تبعيض آشکار و پنهان عليه اسلام و مسلمانان، در نحوة بازنمايي رسانه‌هاي مکتوب غربي، مسلم و مشهود به نظر مي‌رسد.

كليدواژه‌ها: اسلام‌هراسي، اسلام، غرب، رسانه‌هاي مکتوب، مطبوعات غربي.