جايگاه و مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)

محمد فرهوش / دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي مؤسسه اخلاق و تربيت                                Farhoush.mohammad@gmail.com

رضا مهکام / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                         reza.mahkam@gmail.com

علي همت بناري / استاديار جامعة المصطفي العالميه                                                                          ah.banari@gmail.com

دريافت: 29/9/95                                   پذيرش: 13/2/96

 

چکيده

«عزت نفس» احساس ارزشمندي و توانمندي است. تبيين جايگاه و مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات، اهميت آن در اخلاق اسلامي را آشکار مي‌کند؛ زيرا قرآن و روايات مهم‌ترين منبع اخلاق اسلامي است. تبيين مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات، زمينة مناسبي براي تدوين راه‌کارهاي تقويت آن با رويکرد اسلامي فراهم مي‌کند. تقويت عزت نفس با رويکرد اسلامي، بسياري از آفات تقويت عزت نفس با رويکرد روان‌شناختي سکولار را ندارد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات را جمع‌آوري و دسته‌بندي کرده است. برخي از اين مؤلفه‌ها عبارتند از: احساس ارزشمندي ذاتي، احساس توانمندي به‌واسطة نصرت الهي، احساس ارزشمندي در دنيا، قيامت و آخرت به‌واسطة ايمان و عمل صالح، خودشناسي، ترک ابراز نياز به مردم و ارتباط کريمانه با مردم.

کليدواژه‌ها: عزت نفس،‌ حرمت خود، احساس ارزشمندي و توانمندي، اسلام