تعليل ريشه‌هاي اخلاقي قانون‌گريزي در مديران و كاركنان از ديدگاه اسلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)

سيدرضي سيدنژاد / کارشناس‌ ارشد مؤسسة اخلاق و تربيت                                                             seyed362@chmail.ir

علي‌باقي نصرآبادي / استاديار پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق عليه السلام                     Baqi1341@gmail.com

دريافت: 19/6/95                                   پذيرش: 17/4/96

 

چکيده

قانون ماية قوام و ثبات جامعه و سازمان‌هاي متبوع آن است و بدون رعايت آن، سازمان‌ها و تشکيلات با آسيب‌ها و مشکلات جدي مواجه خواهند شد و به تبع آن، مسيري سخت و دشوار در جهت توسعه، رشد، اعتلا و آرامش در پيش‌رو خواهند داشت. عوامل متنوع و متعددي در قانون‌گريزي و قانون‌شکني مديران و کارکنان در سازمان‌ها نقش دارند. هدف تحقيق حاضر واکاوي و بررسي علل اخلاقي قانون‌گريزي مديران و کارکنان در سازمان از ديدگاه مکتب حيات‌بخش اسلام به منظور کمک به برون‌رفت از اين بحران است.

در اين مقاله، براي تبيين علل اخلاقي قانون‌گريزي مديران و کارکنان در سازمان‌ها، از روش توصيفي و تحليلي استفاده شده است. نتايج اين تحقيق و بررسي نشان داد که کم‌رنگ شدن برخي از فضايل و نيز شيوع برخي از رذايل اخلاقي، مانند پيروي از هواهاي نفساني، حرص و طمع به ثروت، قدرت‌طلبي و رياست‌جويي، جاه‌طلبي و خودنمايي، تعصب و تعلق افراطي به خويشان و دوستان، پايين بودن آستانة تحمل، ترس از مافوق، و حب و بغض‌هاي شخصي در سازمان در ميان مديران و کارکنان، آنها را از تبعيت از قوانين و مقررات سازماني بازمي‌دارد که لازم است با اتخاذ راه‌کارهاي مؤثر و متناسب با اين علل و ترويج اخلاق در سازمان، در سطحي فراگير به حل اين معضل و برون‌رفت از آن اقدام نمود.

 

كليدواژه‌ها: قانون، قانونمداري، قانون‌گريزي، اخلاق، سازمان.