ظرفيت‌هاي فلسفة سياسي امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf500.72 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

عبدالله اخلاقي / سطح چهار جامعة المصطفی العالمیه و کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره A_akhlaqy@yahoo.com

مهدي اميدي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                 omidimah@gmail.com

دريافت: 11/8/95                                   پذيرش: 26/2/96

 

چکيده

حرکت تاریخی امام خمینی ره تحول شگرف و عمیقی در دنیای کنونی به وجود آورد و توانست توجه بسياري انسان‌ها را به خود معطوف نماید. برای درک عمیق این رویداد تاریخی، لازم است تا فلسفة موجود در ورای این حرکت تاریخی واكاوي شود، و برای اینکه بتوان در عصر کنونی از آن بهره برد، لازم است به ظرفیت‌های آن توجه شود. مسئلة اصلی این مقاله آن است که چه ظرفیت‌هایی در این فلسفه نهفته است؟ هدف این است که با روش استنادي و تبیینی، ظرفیت‌های این فلسفه سیاسی را بیان نماییم. گرچه در خصوص اندیشة سیاسی امام خمینی ره کتاب‌ها و مقالات زیادی نگارش یافته، اما به فلسفة سیاسی ایشان کمتر توجه شده و به‌ويژه دربارة ظرفیت آن هیچ مقاله یا کتابی تاکنون نگاشته نشده است. این مقاله نشان داده که این فلسفه سیاسی از چه ظرفیت‌هایی در ابعاد نظری و عملی برخوردار است.

کليدواژه‌ها: فلسفة سیاسی، ظرفيت، امام خميني ره.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
13