بررسي شاخص‌هاي فرهنگ جهادي در انديشة مقام معظم رهبري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

محمد زنگيآبادي / كارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                               mz224@chmail.ir

قاسم شباننيا / دانشيار گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                            shaban1351@yahoo.com

دريافت: 3/11/95                                   پذيرش: 30/6/96

 

چکيده

فرهنگ جهادي يک فرهنگ پيشرو و غيرايستا در جامعة اسلامي است و در صورت تحقق، ميتواند موانع مقابل انقلاب، نظام و جامعة اسلامي را از ميان بردارد. براي تحقق اين مهم، بايد شاخص‎‎هاي مطلوب آن را ارزيابي كرد و بعد از شناسايي، به عرصة اجرا درآورد. از مهم‌ترين شاخص‎‎هاي فرهنگ جهادي، ميتوان به بصيرت، عمل بهنگام، اخلاص، استقامت، تکليف‌مداري و اطاعت از رهبري اشاره كرد. اين نوشتار كوشيده است تا با تأکيد بر فرمايشهاي مقام معظم رهبري و با روش «توصيفي ـ تحليلي»، اين شاخص‌ها را بررسي كند. هدف اين پژوهش استخراج شاخص‌هاي «فرهنگ جهادي» از فرمايشهاي رهبر انقلاب است تا الگويي براي رفتارهاي اجتماعي در نظام اسلامي، به‌ويژه در بخش سياسي، قرار گيرد. براي نمونه، اگر الگوي فرهنگ جهادي وارد حوزة فرهنگ سياسي ما شود شاخص‌هاي فرهنگ سياسي و مشارکت عمومي به گونه‌اي چشمگير رشد خواهد داشت. نتيجه اينکه شاخص‌هاي گفته ‌شده، که از مهم‌ترين شاخص‌هاي فرهنگ جهادي در نگاه مقام معظم رهبري است مي‌تواند نظام و جامعة اسلامي را براي رسيدن به سطح مطلوب ياري رساند.

كليدواژه‌ها: فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادي، شاخص‌ها.