بررسي شاخص‌هاي فرهنگ جهادي در انديشة مقام معظم رهبري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf469.57 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

محمد زنگیآبادی / كارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                               mz224@chmail.ir

قاسم شباننیا / دانشيار گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                            shaban1351@yahoo.com

دريافت: 3/11/95                                   پذيرش: 30/6/96

 

چکیده

فرهنگ جهادی یک فرهنگ پیشرو و غیرایستا در جامعة اسلامی است و در صورت تحقق، میتواند موانع مقابل انقلاب، نظام و جامعة اسلامی را از میان بردارد. برای تحقق این مهم، باید شاخص‎‎های مطلوب آن را ارزیابی كرد و بعد از شناسایی، به عرصة اجرا درآورد. از مهم‌ترین شاخص‎‎های فرهنگ جهادي، میتوان به بصیرت، عمل بهنگام، اخلاص، استقامت، تکلیف‌مداری و اطاعت از رهبری اشاره كرد. این نوشتار كوشيده است تا با تأکید بر فرمایشهای مقام معظم رهبری و با روش «توصیفی ـ تحلیلی»، این شاخص‌ها را بررسي كند. هدف این پژوهش استخراج شاخص‌های «فرهنگ جهادی» از فرمایشهای رهبر انقلاب است تا الگویی برای رفتارهای اجتماعی در نظام اسلامی، به‌ویژه در بخش سیاسی، قرار گیرد. براي نمونه، اگر الگوی فرهنگ جهادی وارد حوزة فرهنگ سیاسی ما شود شاخص‌های فرهنگ سیاسی و مشارکت عمومی به گونه‌اي چشمگیر رشد خواهد داشت. نتیجه اینکه شاخص‌های گفته ‌شده، که از مهم‌ترين شاخص‌های فرهنگ جهادی در نگاه مقام معظم رهبری است مي‌تواند نظام و جامعة اسلامی را برای رسیدن به سطح مطلوب یاری رساند.

كليدواژه‌ها: فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، شاخص‌ها.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
23