بررسي تطبيقي خطاناپذيري حاكم ديني در مذهب كاتوليك و شيعه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

محمدحسين طاهري آکردي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                   Taheri-akerdi@iki.ac.ir

نسليشاه باشبو / دانشجوي دکتراي کلام مجتمع عالي بنت‌الهدي

دريافت: 22/12/95                                   پذيرش: 10/7/96

 

چکيده

کاتوليک و شيعه، هر دو خواهان منزه بودن حاکم ديني از خطا بوده و مسيرهايي را براي اين امر، ترسيم کرده‌اند. کاتوليک بر اساس مصوبة شوراي واتيکان اول، تصميم بر خطاناپذيري پاپ گرفته و در نتيجه، قائل به عصمت آن شده است. از سوي ديگر، در انديشة شيعه، حاکم ديني داراي صفت «عصمت يا خطاناپذيري» نيست، بلکه با برشماري شرايطي دقيق و نظارتي عميق، امکان رخ دادن خطا در وي وجود ندارد. هدف اين پژوهش، مقايسة دو مسير منتخب از سوي کاتوليک و شيعه براي عملکرد بدون خطا در حاکم ديني است. بنابراين، ابتدا مسير کاتوليک و شيعه بررسي و سپس تحليلي بر اين مسيرها ارائه مي‌گردد. مهم‌ترين يافتة اين پژوهش جايگاه حاکم ديني در انديشة شيعه و کاتوليک است. ويژگي‌هاي حاکم ديني در شيعه، منهاي عصمت، به گونه‌اي ترسيم شده است كه امکان خطا در آن وجود ندارد، و حال آنکه در کاتوليک، با تصويب خطاناپذيري براي پاپ، امکان خطا در او وجود دارد.

کليدواژه‌ها: خطاناپذيري، پاپ، مرجعيت ديني، ولي ‌فقيه، شيعه، کاتوليک.