پاره‌اي از بايسته‌هاي علم‌آموزي در كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح

چكيده

اين مقاله به موضوع بايسته‌هاي علم‌آموزي در كلام امير‌مؤمنان علي علیه السلام مي‌پردازد. يكي از نشانه‌هاي مؤمنان اينكه آنان حريص و مصر بر كسب علم و دانش هستند و داراي عطش سيري‌ناپذيري علم‌آموزي هستند. شيعيان واقعي چون از ارزش تحصيل علم آگاه هستند، و بدان باور دارند، بر تحصيل علم حريص و تا لحظات آخر عمر خويش، در پي كسب علم و دانش هستند. تشنگان علم، مطالب را عميق و كامل فرا‌مي‌گيرند؛ هرگز سطحي كاري مرام آنان نيست.                                                            
افزون بر اين، نشانه ديگر مؤمنان، آميختن علم با حلم و بردباري است. عالمي كه بردبار نباشد، تحمل شنيدن، انديشيدن و پذيرفتن عقيده مخالف را ندارد. در اختلاف‌ها، سريع قضاوت كرده، دچار خطا مي‌شود. علم،‌حلم و بردباري موجب روحيه پرسشگري آنان مي‌شود. اين امر خود موجب مي‌شود فرد با وظايف و تكاليف ديني خويش، بحث و گفت‌وگو و انتخاب نظر صواب، آشنا شود.

كليدواژه‌ها: مؤمنان، علم‌آموزي، بايسته‌هاي علم‌آموزي، صبر و بردباري.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
5