روان‌درماني مبتني بر رويكرد هستي‌شناسي اسلامي: معنويت در ساية توحيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

فهیمه محمدپور / کارشناس ارشد روان‌شناسی بالیني دانشگاه شیراز                                                               fmohamadpour.1212@gmail.com

نورالله محمدی / استاد گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز                                                                           nmohamadi@rose.shirazu.ac.ir

چنگیز رحیمی طاقانکی / دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز                                                                           crahimi@hotmail.com

دريافت: 8/2/96 ـ پذيرش: 25/9/96

چکیده

امروزه در میان روان‌شناسان، این گرایش مطرح است كه دین می‌تواند به سلامت روانی کمک کند؛ در اين ميان، دیدگاه‌های «وجودی» و «شناختی»، نقش مهمی برای هستی‌شناسی افراد، قايل هستند. هستی‌شناسی تا حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ و مذهب قرار دارد. هستی‌شناسی اسلامی، ماهیتی منحصربه‌فرد دارد و برگرفته از آموزه‌های قرآنی است كه از سوی خداوند، به عنوان آفریدگار انسان مطرح شده است. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، استفاده از منابع غنی نگرش توحیدی اسلامی برای بررسی اصول روان‌درمانی مبتنی بر هستی‌شناسی اسلامی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و در آن از کتب معتبر اسلامی و در صدر آنها، قرآن کریم و کتب منتسب به ائمة اطهار‰ و نیز کتب روان‌شناسی استفاده شده ‌است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، در هستی‌شناسی مبتنی بر دیدگاه اسلامی، می‌توان موضوعاتی همچون، عزت نفس، کمال‌گرایی، خودشناسی، مسئولیت‌پذیری و وقت‌شناسی را که در تحقیقات گوناگون، نقش آنها در سلامت روان ثابت شده ‌است، چه به صورت تبیینی و چه به صورت راهکاری، یافت. درمان هستی‌شناسی با رویکرد اسلامی، درمانی است که در چارچوب فکری و اعتقادی، متناسب با بافت مذهبی جامعه است. بنابراین، چنین درمانی، که حاصل یک پارادایم الهی است، می‌تواند سلامت روان را براساس فطرت انسانی تأمين كند.

کلیدواژه‌ها: روان‌درمانی معنویت، هستی‌شناسی اسلامی، سلامت روانی.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
13