روان‌درماني مبتني بر رويكرد هستي‌شناسي اسلامي: معنويت در ساية توحيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

فهيمه محمدپور / کارشناس ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز                                                               fmohamadpour.1212@gmail.com

نورالله محمدي / استاد گروه روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز                                                                           nmohamadi@rose.shirazu.ac.ir

چنگيز رحيمي طاقانکي / دانشيار گروه روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز                                                                           crahimi@hotmail.com

دريافت: 8/2/96 ـ پذيرش: 25/9/96

چکيده

امروزه در ميان روان‌شناسان، اين گرايش مطرح است كه دين مي‌تواند به سلامت رواني کمک کند؛ در اين ميان، ديدگاه‌هاي «وجودي» و «شناختي»، نقش مهمي براي هستي‌شناسي افراد، قايل هستند. هستي‌شناسي تا حد زيادي تحت تأثير فرهنگ و مذهب قرار دارد. هستي‌شناسي اسلامي، ماهيتي منحصربه‌فرد دارد و برگرفته از آموزه‌هاي قرآني است كه از سوي خداوند، به عنوان آفريدگار انسان مطرح شده است. بنابراين، هدف از انجام اين پژوهش، استفاده از منابع غني نگرش توحيدي اسلامي براي بررسي اصول روان‌درماني مبتني بر هستي‌شناسي اسلامي است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـ تحليلي بوده و در آن از کتب معتبر اسلامي و در صدر آنها، قرآن کريم و کتب منتسب به ائمة اطهار‰ و نيز کتب روان‌شناسي استفاده شده ‌است. براساس نتايج به‌دست‌آمده، در هستي‌شناسي مبتني بر ديدگاه اسلامي، مي‌توان موضوعاتي همچون، عزت نفس، کمال‌گرايي، خودشناسي، مسئوليت‌پذيري و وقت‌شناسي را که در تحقيقات گوناگون، نقش آنها در سلامت روان ثابت شده ‌است، چه به صورت تبييني و چه به صورت راهکاري، يافت. درمان هستي‌شناسي با رويکرد اسلامي، درماني است که در چارچوب فکري و اعتقادي، متناسب با بافت مذهبي جامعه است. بنابراين، چنين درماني، که حاصل يک پارادايم الهي است، مي‌تواند سلامت روان را براساس فطرت انساني تأمين كند.

کليدواژه‌ها: روان‌درماني معنويت، هستي‌شناسي اسلامي، سلامت رواني.