تبيين جايگاه شكر و قدرداني در آموز‌ه‌هاي اسلامي

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

 

ابراهيم سالاروند / کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                   Salarvand.salarvand@yahoo.com

دريافت: 22/4/96 ـ پذيرش: 18/8/96

 

چکیده

در آموزه‌های اسلامی، قدردانی و شکرگزاری از جایگاه رفیعی برخوردار است، به گونه‌اي که آیات و روایات متعددی در فضلیت و ضرورت آن ذكر شده است. در سال‌های اخیر نیز با ایجاد شاخه «روان‌شناسی مثبت‌نگر» این مهم مطمح‌نظر جدی روان‌شناسان مثبت­گرا واقع شده و تحقیقات نظری و میدانی زیادی به آن اختصاص داده شده است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، که به روش «توصیفی - تحلیلی» صورت گرفته، این است که ضمن مقایسة آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی در خصوص قدردانی، عوامل و آثار و نشانگان قدردانی در آموزه­های دینی را تبیین نماید. نتایج نشان مي‌دهد متناسب با بروز یا عدم بروز علل، قدردانی قابل کاهش و یا افزایش است و علاوه بر آثار اخروی، دارای آثار مادی و دنیوی هست و نشانگان آن در سه بعد «شناختی»، «رفتاری» و «هیجانی» قابلیت بروز دارد.

کلیدواژه‌ها: شکر، قدردانی، اسلامی، روان‌شناسی مثبت‌گرا.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
47