بررسي عوامل مؤثر در كلاس شاد با تبيين شادي در ديدگاه اسلام و روان‌شناسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

مریم شریفی دروازه / دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان                                                        sharifi.m2012@gmail.com

مینو شریفی دروازه / دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی اراک                                           z.sharifi2013@gmail.com

مرضیه شریفی دروازه / دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)                  marziehsharifi709@gmail.com  

دريافت: 11/3/96 ـ پذيرش: 4/8/96

 

چکیده

محیط آموزشی دومین محیط بعد از خانواده است که انسان در آن، اجتماعی شده، در معرض آموزش‌هایی قرار می‌گیرد. اما زمانی این آموزش‌ها مؤثرخواهند بود که قضاوت درخصوص کیفیت آموزش مطلوب تلقی شود و دانش‌آموزان از آموزش و محصول آن، یعنی یادگیری احساس رضایت و شادمانی داشته باشند. مقالة حاضر به بررسی نقش سه عامل «معلم و سبک‌های تدریس او» ، «محتوای برنامة درسی» ، و «سبک یادگیری دانش‌آموز»  به‌عنوان عوامل مؤثر بر ایجاد کلاس شاد پرداخته است. در گردآوري اطلاعات از روش «توصیفی- تحلیلی»  از منابع کتابخانه‌ای و مقالات استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از سبک‌های تدریس دوجانبه و یا سبک تعاملات منعطف، که در دسته سبک‌های غیرمستقیم قرار می‌گیرد، می‌تواند فضای پذیرش و آزادی ایجاد کند كه منجر به افزایش سطح خلاقیت و نگرش مثبت به دیگران در دانش‌آموزان شود. همچنین اگر محتوای آموزشی برخاسته از نیاز دانش‌آموزان باشد و کاربرد عملی آن در زندگی به خوبی تبیین گردد، قطعاً درآنان برای همراهي با معلم ايجاد انگيزه خواهد كرد. معلم در برخورد با یادگیرندگان گوناگون، باید بپذیرد که هریک از آنان ممکن است با سبک خاصی از یادگیری به انجام تکالیف یادگیری در موضوع‌های گوناگون بپردازد. بنابراین، باید آماده باشد تا با هریک از آنان برخوردی متناسب با سبک یادگیری‌اش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: شادی، معلم، محتوای برنامه درسی، سبک تدریس، سبک یادگیری.


 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
75