رويكرد تطبيقي روان‌شناسي مثبت‌گرا در دعاي «مكارم‌الاخلاق» امام سجاد عليه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

مريم‌السادات سقايت / دانشجوي دکتري مطالعات و تحقيقات گرايش حقوق زنان دانشگاه اديان و مذاهب                            mms1seghayat@gmail.com

الهام نجفي / دانشجوي دکتري مطالعات و تحقيقات زنان گرايش حقوق زنان دانشگاه اديان و مذاهب                                          najafi110@yahoo.com

اکرم شعباني / دانشجوي کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه اصول الدين                                                                 shabaniaakram@com.

دريافت: 11/4/96 ـ پذيرش: 19/8/96

چکيده

«روان‌شناسي مثبت‌گرا» نظريه‌اي است كه اخيراً مطرح شده و اثر آشکاري بر روان‌شناسي و روان‌درماني، تصور ما از ماهيت انسان و درک ما از شخصيت دارد. هرچند در متون اسلامي، يعني قرآن کريم و کلام معصومان عليه السلام، مقوله‌اي به نام «روان‌شناسي اسلامي» وجود ندارد، اما نکته‌ها و آموزه‌هايي فراوان براي الهام گرفتن و پي بردن به دانشي به نام «روان‌شناسي اسلامي» عرضه شده است. از سوي ديگر، اسلام به عنوان آخرين و کامل‌ترين دين الهي با تمام ابعاد و شئون وجودي انسان سروكار دارد. اين پژوهش‌ مي‌تواند گامي در جهت تدقيق و تصريح مباني روان‌شناسي اسلامي باشد و فهم آن را آشکار سازد و قدرت مواجهه با روان‌شناسي جديد را به محک آزمون بگذارد. اهداف اين پژوهش، فهم مباني نظري و فلسفي رويکرد روان‌شناسي مثبت‌گرا، شناسايي و فهم اصول روان‌شناسي مثبت‌گرا، استخراج و فهم مباني نظري و مضامين فلسفي دعاي «مكارم‌الاخلاق»، فهم اصول روان‌شناسي مستخرج از دعاي مزبور، بررسي و فهم شباهت‌ها و تفاوت‌هاي مباني فلسفي روان‌شناسي مثبت‌گرا و دعاي «مكارم‌الاخلاق» است. روش تحقيق در اين پژوهش، استفاده از رويکرد توصيفي ـ تفسيري است. در روش هرمنوتيک، که خود نوعي پژوهش کيفي محسوب مي‌شود، محقق از سطح توصيف داده‌ها فراتر مي‌رود و درجاتي از تفسير را انجام مي‌دهد.

کليدواژه‌ها: رويکرد، روان‌شناسي، مثبت‌گرا، مكارم‌الاخلاق.