حسيات و ارزش معرفتي آن در نظر ابن‌سينا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

عليرضا صانعي / کارشناسي ارشد فلسفه علم موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                     alirezasanei52@yahoo.com

مهدي اکبري باغخيراتي / سطح سه حوزة علمية قم                                                                                        mehdyakbari@yahoo.com

دريافت: 23/2/96               پذيرش: 17/7/96

چکيده

در ميان منابع معرفت، ادراک حسي نقش ممتازي دارد؛ زيرا مايه و اساس بسياري از ادراکات تصوري و تصديقي است و ابن‌سينا همانند بسياري از متفکران، در زمينة ادراک حسي نكات بسياري را مطرح كرده است. ايشان در عين حال که حسيات را يقيني نمي‌داند، اما نقش‌ها و کارکردهاي گوناگوني براي آن ذکر کرده است؛ از جمله: نقش حواس در تصورات و تصديقات. سخنان وي در مسئلة اصالت عقل يا حس در تصورات، گرچه در بادي امر، کمي مبهم به نظر مي‌رسد، اما با کمي دقت در آثار وي، روشن مي‌شود که ايشان مانند بيشتر فلاسفه مسلمان، جانب اصالت عقل را مي‌گيرد.
تحقيق حاضر از سنخ تحقيق‌هاي نظري و توسعه‌اي است و اطلاعات و مواد اوليه تحليل به روش اسنادي گردآوري شده و با روش استدلال نه فن آماري، تجزيه و تحليل عقلاني شده است.

کليدواژه‌ها: حس، ابن‌سينا، اصالت حس، اصالت عقل، معرفت‌شناسي.