شناسنامه

سال شانزدهم ـ شماره 115

 • ماهنامه اى در زمينه علوم انسانى    تير 1386
  • صاحب امتياز: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
  • مدير مسئول: سيداحمد رهنمايى
  • سردبير: ابوالفضل ساجدى
  • زيرنظر شوراى سردبيرى
  • مدير اجرايى: محمّد فولادى
  • دبير تحريريه: مرتضى رضايى
  • دبير گروه سياسى: قاسم شباننيا
  • هيأت تحريريه
  • حجةالاسلام استاد محمود رجبى (علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • حجةالاسلام دكتر محمّدناصر سقاى بىريا (روانشناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • دكتر محمّدكريم خداپناهى (روانشناسى) ـ دانشگاه شهيد بهشتى
  • حجةالاسلام دكتر حميد پارسانيا (جامعهشناسى) ـ دانشگاه باقرالعلوم (ع)
  • دكتر حسين كچوئيان (جامعهشناسى) ـ دانشگاه تهران
  • دكتر منوچهر محمّدى (علوم سياسى) ـ دانشگاه تهران
  • دكتر رحمتاللّه خالقى (علوم تربيتى) ـ دانشگاه اصفهان
  • حجةالاسلام دكتر عباسعلى شاملى (علوم تربيتى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • حجةالاسلام دكتر على مصباح (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • حجةالاسلام دكتر مرتضى آقاتهرانى (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • حجةالاسلام دكتر ابوالفضل ساجدى (دينشناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • حجةالاسلام دكتر محمّدعلى شمالى (دينشناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • حجةالاسلام دكتر محمّدرضا جبارى (تاريخ) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)
  • دكتر على رضائيان (مديريت) ـ دانشگاه شهيد بهشتى
  • دكتر عباسعلى كدخدايى (حقوق) ـ دانشگاه تهران
  • نشاني: قم، بلوار امين، بيست متري گلستان، گلستان 2، پلاك 11ـ صندوق پستي: 186ـ37165
  • تلفن: (تحريريه) 2936008 و 2113671 ـ (مشتركان) 2936054-2113675 ـ دورنگار: 2934483 (0251)
  • پست الكترونيك:E-mail: marifat@qabas.net
  • اينترنت: 1) marifat.ir  2) qabas.com/marefat

  • راهنماي مؤلفان
   الف. مقالاتي براي چاپ در نشريه پذيرفته خواهند شد كه:
   1. پيش از اين چاپ نشده، براي چاپ در مجله‌اي ديگر نيز مدنظر نباشند.
   2. تحقيقي و مستند باشند.
   ب. از مؤلفان محترم تقاضا مي‌شود:
   1. مقالات را بر يك روي صفحات A4 با خط خوانا نوشته، و ترجيحا تايپ كنند، و در صورت امكان، ديسكت حاوي فايل مقاله را نيز ارسال فرمايند.
   2. مقالات را متناسب با يك شماره آماده كنند، و حتي‌المقدور از ارسال مقالات بيش از سي صفحه و مقالات دنباله‌دار پرهيز نمايند.
   3. همراه با مقاله، چكيده (حداكثر 200 كلمه) و نيز واژگان كليدي (حداكثر ده واژه) آن را حتما ارسال، و در صورت امكان، آنها را به زبان انگليسي ترجمه نمايند.
   4. فهرست كامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات كامل كتاب‌شناختي، در آخر مقاله و در صفحه‌اي جداگانه بياورند.
   5. مقالاتي را كه از زبان بيگانه ترجمه مي‌كنند، با نقد و تحليل خود تكميل نمايند.
   6. در صورت ترجمه، متن مقاله به زبان اصلي را نيز براي مجله بفرستند. مقالات ترجمه‌اي حتما بايد همراه با نقد باشند.
   7. مشخصات كامل خود، شامل نام و نام خانوادگي، سابقه علمي، درجه علمي، تخصص، سِمَت كنوني، دانشكده، دانشگاه، شهر، كتاب‌ها و مقالات منتشر شده با مشخصات كتاب‌شناختي، نشاني پستي و الكترونيكي، و شماره تماس را در برگه‌اي جداگانه ذكر فرمايند.
   ج. يادآوري
   1. مقالات دريافتي مسترد نمي‌شوند.
   2. مجله در ويرايش مطالب آزاد است.
   3. ديدگاه‌هاي مطرح شده در مقالات، صرفا نشانگر نظر نويسندگان محترم آنهاست.
   4. نقل مطالب مجله، با ذكر منبع بلامانع است.

  معرفت مجله علمي ـ ترويجي در زمينه علوم انساني ـ اسلامي است كه مخاطبان خود را از ميان محققان، پژوهشگران و فرهيختگان حوزه و دانشگاه مي‌جويد. قلمرو اين نشريه در حوزه‌هاي علوم انساني، به ويژه در قالب ويژه‌نامه‌هاي تاريخ، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، علوم سياسي، علوم تربيتي، علوم قرآني، حقوق، دين‌شناسي، فلسفه و... مي‌باشد.

  ضمن استقبال از آثار علمي و محققانه، پيشنهادها و انتقادهاي شما مخاطبان ارجمند را در مسير كمال و بالندگي مجله پذيراييم.

  خواهشمند است مقالات و آثار قلمي خود را به نشاني دفتر نشريه ارسال نماييد.

  اشتراك: قيمت هر شماره مجله، 4000 ريال، و اشتراك سالانه آن، 48000 ريال است. در صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب سيبا 0105973001000 بانك ملي، واريز، اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.