رابطة حكمت و علم الهي از منظر كلام اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 244 (ويژة کلام)

 ناصرالدين اوجاقي / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه زنجان                                                        nojaghi51@gmail.com  

دريافت:18/6/96                          پذيرش: 13/10/96

چکيده

صفات خداوند در مباحث اعتقادي از جايگاه ويژه و اهميت خاصي برخوردار است. يکي از مسائلي که در اين زمينه مطرح است، ارتباط بين صفات الهي است. انواع متفاوتي از رابطة بين صفات الهي مي‌تواند مطمح‌نظر قرار گيرد. گاهي اين ارتباط به اين صورت است که با استفاده از يک صفت، بر وجود صفتي ديگر استدلال مي‌شود. متکلمان بر اين باورند که بين صفت «حکمت» و «علم» الهي چنين رابطه‌اي وجود دارد و از صفت «حکمت» براي اثبات صفت «علم» در خداوند بهره مي‌‌گيرند. در اين نوشتار، ضمن آشنايي با استدلال متکلمان و پاسخ آنها به اشکلات واردشده بر استدلال، ميزان موفقيت آنها در نشان دادن چنين رابطه‌اي بين حکمت و علم الهي بررسي مي‌شود. بدين منظور، از روش اسنادي و شيوة تحليلي استفاده شده است. به نظر مي‌رسد متکلمان در کلام سنتي نمي‌توانند با موفقيت کامل، چنين رابطه‌اي را نشان دهند و استدلال آنها براي نشان اثبات علم الهي از طريق حکمت موفق نيست.

کليدواژه‌ها: علم خدا، صفات خدا، حکمت الهي، اتقان صنع.