نگرش كلامي به ملاك انسانيت با تكيه بر متون ديني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf286.37 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 244 (ويژة کلام)

محمد عباس‌زاده جهرمی / استادیار دانشگاه جهرم                                                                                m_abas12@yahoo.com

دريافت: 11/3/96                         پذيرش: 19/9/96

چکیده

شناخت و معرفی انسان و بحث از معیار انسان شدن او، ریشه در تاریخ معرفت بشر دارد و کمتر صاحب اندیشه‌ای است که در برهه‌هایی از زندگی خویش با آن مواجه نشده باشد. ازاین‌رو، پاسخ به پرسش «عامل اصلی تفکیک‌کنندة انسان از دیگر موجودات، و معیار اصلی انسان بودن چیست؟» ضروری و مهم به نظر می‌رسد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحليلي، سعي دارد پاسخ پرسش مزبور را با جست‌وجو و از متون دینی به دست آورد.  
متون دینی به منظور تبیین فصل جداکنندة انسان از دیگر موجودات، به عواملي همچون اهل حمد و سپاس الهی بودن، حیا، بهره‌مندی از عقل، پایبندی به دستورات الهی و فطرت اشاره کرده‌اند. هریک از این عناوین ساحتی از وجود انسان را معرفی می‌کند. عنوان جامع بین این عوامل را می‌توان «فطرت» دانست.

كليدواژه‌ها: انسان، حیوان، فطرت.

 

 


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
244
شماره صفحه: 
45