نگرش كلامي به ملاك انسانيت با تكيه بر متون ديني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 244 (ويژة کلام)

محمد عباس‌زاده جهرمي / استاديار دانشگاه جهرم                                                                                m_abas12@yahoo.com

دريافت: 11/3/96                         پذيرش: 19/9/96

چکيده

شناخت و معرفي انسان و بحث از معيار انسان شدن او، ريشه در تاريخ معرفت بشر دارد و کمتر صاحب انديشه‌اي است که در برهه‌هايي از زندگي خويش با آن مواجه نشده باشد. ازاين‌رو، پاسخ به پرسش «عامل اصلي تفکيک‌کنندة انسان از ديگر موجودات، و معيار اصلي انسان بودن چيست؟» ضروري و مهم به نظر مي‌رسد. اين تحقيق با استفاده از منابع کتابخانه‌اي و روش تحليلي، سعي دارد پاسخ پرسش مزبور را با جست‌وجو و از متون ديني به دست آورد.  
متون ديني به منظور تبيين فصل جداکنندة انسان از ديگر موجودات، به عواملي همچون اهل حمد و سپاس الهي بودن، حيا، بهره‌مندي از عقل، پايبندي به دستورات الهي و فطرت اشاره کرده‌اند. هريک از اين عناوين ساحتي از وجود انسان را معرفي مي‌کند. عنوان جامع بين اين عوامل را مي‌توان «فطرت» دانست.

كليدواژه‌ها: انسان، حيوان، فطرت.