جهادي بودن؛ الگوي اقدام و عمل قرآني در مواجهه با رسانه‌هاي نوين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf552.01 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

علیرضا کلانتر مهرجردی / دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی                   kalantarmehrjardy975@yahoo.com

حسین صولتی / کارشناس ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه پیام‌نور تهران                                               hossein.solati1361@gmail.com

دريافت: 26/10/96                    پذيرش: 3/2/97

چکیده

عصر حاضر جهان فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌های نوین است. جامعة ایرانی ازیک‌سو، با استفادة روزافزون از رسانه‌های نوین، و از سوی دیگر، با صورتی از مصرف‌زدگی به عنوان فاعل کاربست نوآوری‌ها مطرح است.    
مفهوم «جهادی بودن» در این پژوهش، به‌عنوان الگویی پیش‌رونده دارای چهار مقولة علم، قدرت، برنامه، مجاهدت در خود، و هدف از آن تحقق پیشرفت در همة زمینه‌های مرتبط با زیست مسلمانان است. برای تبیین نظری مسئلة ضمن اتکا به کلام وحی در احصای الگو، به رویکرد و نظریة «ترمیم‌پذیری» پارسونز اشاره شده است. مطابق این چارچوب، جامعة ایرانی- اسلامی یک ساخت در نظر گرفته شده، و رسانه‌های نوین دو وجه کارکرد مثبت و منفی دارند. فرهنگ جهادی براساس ذات مبتنی بر قوت و انعطاف در پیشرفت جامعة اسلامی، تلاش دارد تا مانع تاثیرأت منفی این عرصه بر سبک زندگی گردد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که می‌توان با کاربست الگوی عمل جهادی، در جهت حفظ ارزش‌ها، انسجام اجتماعی و حضور فعال، به پیشرفت‌های مدنظر در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با سبک زندگی اسلامی نائل گشت.

کلیدواژه‌ها: قرآن، جهاد، جهادی بودن، الگو، اسلامی، رسانه‌های نوین، سبک زندگی.

 

 

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
245
شماره صفحه: 
11