جهادي بودن؛ الگوي اقدام و عمل قرآني در مواجهه با رسانه‌هاي نوين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

عليرضا کلانتر مهرجردي / دکتراي جامعه‌شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبائي                   kalantarmehrjardy975@yahoo.com

حسين صولتي / کارشناس ارشد انديشه سياسي دانشگاه پيام‌نور تهران                                               hossein.solati1361@gmail.com

دريافت: 26/10/96                    پذيرش: 3/2/97

چکيده

عصر حاضر جهان فناوري‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي نوين است. جامعة ايراني ازيک‌سو، با استفادة روزافزون از رسانه‌هاي نوين، و از سوي ديگر، با صورتي از مصرف‌زدگي به عنوان فاعل کاربست نوآوري‌ها مطرح است.    
مفهوم «جهادي بودن» در اين پژوهش، به‌عنوان الگويي پيش‌رونده داراي چهار مقولة علم، قدرت، برنامه، مجاهدت در خود، و هدف از آن تحقق پيشرفت در همة زمينه‌هاي مرتبط با زيست مسلمانان است. براي تبيين نظري مسئلة ضمن اتکا به کلام وحي در احصاي الگو، به رويکرد و نظرية «ترميم‌پذيري» پارسونز اشاره شده است. مطابق اين چارچوب، جامعة ايراني- اسلامي يک ساخت در نظر گرفته شده، و رسانه‌هاي نوين دو وجه کارکرد مثبت و منفي دارند. فرهنگ جهادي براساس ذات مبتني بر قوت و انعطاف در پيشرفت جامعة اسلامي، تلاش دارد تا مانع تاثيرأت منفي اين عرصه بر سبک زندگي گردد. پژوهش حاضر نشان مي‌دهد که مي‌توان با کاربست الگوي عمل جهادي، در جهت حفظ ارزش‌ها، انسجام اجتماعي و حضور فعال، به پيشرفت‌هاي مدنظر در برنامه‌ريزي‌هاي مرتبط با سبک زندگي اسلامي نائل گشت.

کليدواژه‌ها: قرآن، جهاد، جهادي بودن، الگو، اسلامي، رسانه‌هاي نوين، سبک زندگي.