مباني تكافل اجتماعي در اسلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

 سيدرضا حسيني / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                                                         srhoseini@rihu.ac.ir
مصطفي کاظمي نجف‌آبادي / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                              mostafakazemi@rihu.ac.ir دريافت: 27/9/96                    پذيرش: 25/1/97

چکيده

«تکافل اجتماعي» راهکار بي‌نظير اسلامي براي درمان بسياري از نابساماني‌هاي اجتماعي، به‌ويژه فقر و نابرابري است. امروزه با آشکار شدن نواقص راه‌حل‌هاي بازارمحور و دولت‌محور، اين راهکار اهميت دوچنداني يافته است. بي‌ترديد، احياي مجدد اين راهکار براي جوامع اسلامي معاصر و بهره‌مندي از مزاياي آن، مستلزم بازشناسي صحيح اصول و مباني و قواعد اساسي عملکرد آن بر اساس منابع اصيل اسلامي و ارائة روزآمد آنهاست. اين تحقيق به منظور دستيابي به چنين هدفي، با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي، به فحص عميق و نسبتاً جامع در نصوص آيات و روايات و سيره ائمة اطهار عليهم السلام پرداخته و پس از استخراج، دسته‌بندي و تحليل نصوص ذي‌ربط، ويژگي‌هاي مبنايي تکافل معيشتي اسلام را در ابعاد اعتقادي، اخلاقي و ارزشي، قواعد بخشندگي و حاجت‌خواهي، هنجارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشف و ارائه داده است.

كليدواژه‌ها: تکافل اجتماعي، مباني، آيات و روايات، اقتصاد اسلامي.