بررسي و نقد انديشة «فرزند كمتر، زندگي بهتر» در جامعة معاصر ايران با رويكرد اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

علي ملکوتي‌نيا / دانشجوي دکتري دانشگاه قرآن و حديث                                                                               Alim2200@gmail.com

زينب‌سادات نيکويي روزبهاني / دانشجوي کارشناسي علوم حديث دانشگاه قرآن و حديث                                    Z.sadat@mihanmail.ir

دريافت:18/8/96                    پذيرش: 30/1/97

چکيده

تحولات اخير جمعيتي کشور بيش از هر عاملي، ريشه در باورها، ارزش‌ها و نگرش‌هاي زوجين نسبت به فرزندآوري دارد؛ زيرا تصميم به فرزندآوري يا بي‌ميلي به آن، کُنشي معنادار است که به صورت تصادفي رخ نمي‌دهد، بلکه مبتني بر پنداشت‌ها و متأثر از پيش‌فرض‌هايي است.

هدف اين نوشتار بررسي و ارزيابي انديشة «فرزند کمتر، زندگي بهتر» است؛ انديشه‌اي که نقش مهمي در بي‌ميلي خانواده‌هاي ايراني به فرزندآوري دارد. نويسندگان در اين زمينه مي‌کوشند ضمن کشف خاستگاه اين انديشه، زمينه‌ها و انگيزه‌هاي ظهور و رشد آن را در جامعة معاصر ايران پي‌گيري کنند. «گسترش انديشه‌هاي مالتوسي»، «رشد استقلال‌خواهي زنان» و «رشد باورهاي فردگراييِ افراطي»، از جمله زمينه‌ها و انگيزه‌هاي مهمي است که پژوهش حاضر، با روش اسنادي و رويکرد توصيفي ـ تحليلي به شرح و نقد آنها مي‌پردازد.

کليدواژه‌ها: فرزند کمتر، زندگي بهتر، فرزندآوري، افزايش جمعيت، کنترل جمعيت، انديشه‌هاي مالتوسي، استقلال‌خواهي زنان، فردگرايي افراطي.