بررسي مختصات فرهنگي جهان اجتماعي دفاع مقدس

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

علي‌اكبر بياري / دکتراي جامعه‌شناسي فرهنگي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره،                           bovariyan@chmail.com  

دريافت:13/7/96                    پذيرش: 25/12/96

 

چکيده

ما با انواع جهان‌هاي اجتماعي مواجه هستيم. عناصر فرهنگي تعيين‌کننده نوع جهان اجتماعي است. يکي از جهان‌هاي اجتماعي، جهان اجتماعي دفاع مقدس مي‌باشد که توسط رزمندگان اسلام در جبهه‌هاي جنگ تحميلي ظهور يافت. بهره بردن از آن جهان اجتماعي در جامعه، پس از جنگ بخصوص براي رفع و دفع مسائل اجتماعي، منوط به ترسيم آن جهان اجتماعي در قالب عناصر فرهنگي آن است. در اين پژوهش، با مراجعه به منابع اصيل دفاع مقدس و با روش تحليل محتواي کيفي، مختصات فرهنگي جهان اجتماعي دفاع مقدس، در قالب سه لايه توصيف شده است. لايه اصلي و بنيادي، شامل باورها و اعتقادات عميق و بنيادين مثل باور به خدا و انسان است. لايه دوم، عبارت از ارزش‌هاي حاکم بر آن مي‌باشد که مبتني بر لايه اول است. مثل عقلانيت، ولايت محوري و... . لايه سوم، کنش‌هاي حاکم بر فضاي جبهه‌ها مي‌باشد که مبتني بر ارزش‌هاي حاکم بر آن است. نتيجه اينکه جهان اجتماعي دفاع مقدس، داراي عناصر فرهنگي اصيلي است که مبناي ارزش‌ها و کنش‌هاي حاکم بر جبهه‌ها بود.

کليدواژه‌ها: فرهنگ، دفاع مقدس، جهان اجتماعي.