روان‌شناسي مصرف‌كنندگان جوان ايراني با تأكيد بر نقش برند كالا در مصرف

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf569.08 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

حشمت‌الله اسكندري اصل / مربي گروه مديريت دانشگاه پيام نور                                                      eskandari_h2008@yahoo.com

يادگار محمدي ارمندي / دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان                       hosseinym94@yahoo.com

لطف‌الله آباد / دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

دريافت: 19/10/96                    پذيرش: 5/2/97

 

چكيده

اين تحقیق، به مقايسة قدرت ارتباطات موجود در الگوي پیشایندها و پیامدهای وابستگی، با توجه به نوع رابطه میان برند ـ مصرف‌کننده مي‌پردازد. در این تحقیق، پنج متغیر به عنوان پیشایندهای وابستگی و پنج متغیر به عنوان پیامدهای وابستگی در نظر گرفته شده است. پژوهش با روش تحقيق كمي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسش‌نامه كه با نمونه‌گيري تصادفي از 864 نفر از دانشجویان مدیریت بازرگانی، سامان يافته است. یافته‌ها نشان مي‌دهد كه قدرت تأثیرگذاری متغیرها در دو رابطه (احساسی، عملکردی)، در الگوي معادلات ساختاري در بین بعضی از متغیرها همانند (عشق برند، تجربه، اعتبار، و رضایت و..) و در بین 7 مسیر از 18 مسیر، داراي تفاوت‌های چشمگیر می‌باشد. نتایج این پژوهش، در سایة شناخت بهتر رفتار مصرف‌کنندگان ایرانی در گروه سنی ذکرشده برای مدیران برند و بازاریابی، در خصوص تولید وابستگی برند مؤثر است و در سال حمايت از كالاي ايراني فرصت مغتنمي است براي ترويج برندهاي ايراني.

کلیدواژه‌ها: مصرف‌کننده، روابط احساسی، روابط عملکردی، وابستگی برند، وفاداری برند.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
245
شماره صفحه: 
77