روان‌شناسي مصرف‌كنندگان جوان ايراني با تأكيد بر نقش برند كالا در مصرف

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

حشمت‌الله اسكندري اصل / مربي گروه مديريت دانشگاه پيام نور                                                      eskandari_h2008@yahoo.com

يادگار محمدي ارمندي / دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان                       hosseinym94@yahoo.com

لطف‌الله آباد / دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

دريافت: 19/10/96                    پذيرش: 5/2/97

 

چكيده

اين تحقيق، به مقايسة قدرت ارتباطات موجود در الگوي پيشايندها و پيامدهاي وابستگي، با توجه به نوع رابطه ميان برند ـ مصرف‌کننده مي‌پردازد. در اين تحقيق، پنج متغير به عنوان پيشايندهاي وابستگي و پنج متغير به عنوان پيامدهاي وابستگي در نظر گرفته شده است. پژوهش با روش تحقيق كمي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسش‌نامه كه با نمونه‌گيري تصادفي از 864 نفر از دانشجويان مديريت بازرگاني، سامان يافته است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه قدرت تأثيرگذاري متغيرها در دو رابطه (احساسي، عملکردي)، در الگوي معادلات ساختاري در بين بعضي از متغيرها همانند (عشق برند، تجربه، اعتبار، و رضايت و..) و در بين 7 مسير از 18 مسير، داراي تفاوت‌هاي چشمگير مي‌باشد. نتايج اين پژوهش، در ساية شناخت بهتر رفتار مصرف‌کنندگان ايراني در گروه سني ذکرشده براي مديران برند و بازاريابي، در خصوص توليد وابستگي برند مؤثر است و در سال حمايت از كالاي ايراني فرصت مغتنمي است براي ترويج برندهاي ايراني.

کليدواژه‌ها: مصرف‌کننده، روابط احساسي، روابط عملکردي، وابستگي برند، وفاداري برند.